Monday, March 22, 2010

Overføringer, overføringer, overføringer

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi ikke slike ting : www.faktasjekk.no (en skupprisvinner)

"De offentlige overføringene er for eksempel mye større til de minste distriktskommunene enn til større kommuner.

Statistisk sentralbyrå kategoriserer kommunene innenfor ett av fire sentraliseringsnivå, fra 0 til 3. Det laveste nivået omfatter kommuner som har færre enn 5000 innbyggere eller ligger mer enn 45 minutters reisetid fra et tettsted med minst 5000 innbyggere.

SSBs tabell som er vedlagt denne artikkelen, viser at de minst sentrale kommunene mottok 44.244 kroner pr. innbygger i samlede skatter og overføringer i 2003. De mest sentrale kommunene fikk overført 30.424 kroner, bare 69 prosent av inntektene de minste kommunene mottok. Oslo er utelatt fra oversikten.

- Ser man på offentlig sektors utgifter og inntekter, er det ikke tvil om at overføringene går fra byene til distriktene, sier SSB-forsker Audun Langørgen, ekspert på kommunal økonomi og inntektsfordeling.

Mest verdiskaping i storbyfylker
Lundteigen viste til den råvarebaserte økonomien for å underbygge påstanden om at distriktene subsidierer byene. Men oversikten over Norges samlede verdiskaping gir et annet bilde enn det Lundteigen fremstiller.

SSB publiserer en fylkesoversikt over fordelingen av verdiskapingen, eller bruttonasjonalproduktet (BNP), i landet. Fordi den bare er fylkesfordelt, ikke kommunefordelt, kan den ikke gi et entydig bilde av pengestrømmer til og fra distriktene, siden det finnes mellomstore eller store byer i de fleste fylker.

Likevel viser tabellen at fylker med de største byene har langt større verdiskaping pr. innbygger enn andre fylker."

Og banditter vil ikke sendes hjem, de vil kose seg i norske fengsler. Her trengs systematisk, rask hjemsendelse!

Og at amerikanere nå får helseforsikringer omtrent alle som en, gjør meg glad. Ukke stol på forsikringsselsakpene sier Obama, de tenker KUN på seg selv. Noe ala oss i Norge?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates