Sunday, October 02, 2011

Som vanli. Holdt utenfor. Akkurat som med "Norske Turistveier".

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er vi selvsagt ikke med. Riksantikvarens "verdiskapningsprogram"  har med disse som pilotprosjekter :
og disse som plussprosjekter :

Hyllestad kommune.


Kommunen ville bruke ei over 1000 år lang kvernsteinhistorie for å fremme utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. Verdiskapingspotensialet som ligger i kvernsteinshistoria er knyttet til kunnskap om produksjon av kvernstein – forskning, formidling og næring. Prosjektet trekker fram arkeologiske kulturminner i form av steinbrudd og rester etter kvernsteinsproduksjonen som har pågått trolig siden 600-tallet. Det er utviklet ulike formidlingsopplegg i samarbeid med skolen og andre ”kvernsteinskommuner”. Se Kvernstein faktark og Kvernstein hjemmeside

Hurum kommune.

Hurum kommune ønsker å ta i bruk kulturarven som ressurs for friluftsliv, rekreasjon og for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn. Prosjektet var en oppfølging av kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer sm ble vedtatt i 2006, bl.a. minnefinnerkurs. Flere av skolene i Hurum kommune har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, gjennomført slike kurs for skoleelevene. Se planer hos kommunen og minnefinner


Sandviken i Bergen kommune

Prosjektet er et byområde med gammel trehusbebyggelse og historie fra 1700- og 1800-tallets internasjonale storhandel. Kommunen ønsker å bruke potensialet som ligger i kulturarven som grunnlag for å styrke lokalmiljøet. Med basis i bydelens særpreg og egenart - og kulturminner, ønsker man å trekke til seg et variert næringsliv. Se byantikvaren i bergen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates