Wednesday, October 14, 2015

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Vyrde Lesar. 

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (det nøttær ente å preke om likestilling, man må handle og Sarpsborg Arbeiderblad ser ikke ut til å bry seg, bare de tjener pæng) :

Diskriminerende stillingsannonse - rengjøringsassistent - privathjem.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt en henvendelse om en stillingsannonse som er publisert i Sarpsborg Arbeiderblad. Ombudet har ikke kontaktinformasjon til arbeidsgiver. Vi sender derfor dette brevet til Sarpsborg Arbeiderblad ettersom dere har utlyst denne annonsen og dermed har et medvirkningsansvar.

I annonsen søkes det etter en «norsk vaskehjelp […] for rengjøring i to private hjem».
Nedenfor vil ombudet redegjøre for forbudet mot diskriminering. Deretter vil vi forklare hvilke opplysninger vi ber om i en tilbakemelding fra dere.

Forbudet mot diskriminering.

Det er forbudt å legge vekt på kjønn, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i alle sider av et arbeidsforhold. Dette følger av henholdsvis likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljøloven kapittel 13, og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Forbudet gjelder også ved utlysning av stillinger. Forbudet gjelder med mindre forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Forskjellsbehandlingen må heller ikke være uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles.

Anmodning om redegjørelse.

Ombudet ser at arbeidet som rengjøringsassistent skal utføres i private hjem. Et spørsmål i denne saken er derfor om denne typen arbeidsforhold rammes av lovens unntaksbestemmelse for personlige forhold, jf. § 2, slik at diskrimineringslovens forbud mot diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse ikke gjelder.

I merknadene til diskrimineringsloven i ot.prp. nr. 33 (2004-2005) står det i del II, punkt 7.7 at unntaket personlige forhold må tolkes snevert. Med personlige forhold menes rent private anliggender. Det er presisert i forarbeidene at grensen for hva som anses som personlige forhold må trekkes på bakgrunn av en helhetsvurdering, jf. ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s.204.
Ombudet har lagt til grunn i sin praksis at når det skal utføres arbeid i et privat hjem, er ikke hjemmet like privat lenger. En utlysning av en slik stilling vil altså ikke kunne unntas fra lovens virkeområde, og forholdet vil kunne rammes av diskrimineringsforbudet.

Ombudet kan ikke se at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse for denne stillingen. Ombudet mener derfor at stillingsannonsen i utgangspunktet er i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6. Ombudet ønsker på bakgrunn av ovennevnte en tilbakemelding fra Sarpsborg Arbeiderblad snarest og senest innen 16. oktober 2015 på om dere endrer annonseteksten slik at det ikke lenger stilles krav til nasjonal opprinnelse.
Mener dere at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse, ber ombudet om en redegjørelse for dette. Ombudet vil da foreta en vurdering av om forskjellsbehandlingen er tillatt. Vi understreker imidlertid at unntaksadgangen tolkes strengt og at det skal en del til før det er tillatt å stille et slikt krav.

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om en stillingsannonse er i strid med de nevnte lovene, jf. diskrimineringsombudsloven § 3. Dersom en virksomhet ikke retter seg etter ombudets uttalelse, har ombudet hjemmel til å fatte vedtak om retting eller stansing, jf. diskrimineringsombudsloven § 4, jf. § 7. Ombudets vedtak kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

For eventuelle spørsmål, kan dere ta kontakt med saksbehandler xxxxx på tlf ...
Vennlig hilsen
xxxx
seniorrådgiver
xxxx
seniorrådgiver

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates