Wednesday, October 14, 2015

Ny negativ rekord.

Vyrde Lesar.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.
Og på den absolutte bunn : Sarpsborg kommune ..... styrt av Arbeiderpartiet i 102 år (statistikkene inkluderer sykdom, industripolitikk, skoler og det meste annet). Nordmenn generellt forstår ikke/vet ikke hvor ille det står til i Østfold og Sarpsborg spesielt. Valgdeltagelse på ca 50%, enkelte valgområder ca 30% .. politikerne plukkes ikke ut til verv etter dyktighet i Sarpsborg Arbeiderparti, men etter kjønn!!! Politikken har stagnert ...

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, sier Britt Tunby i NAV Østfold.

Nå har vi nemlig flest med nedsatt arbeidsevne også.
Ved utgangen av årets sommer var det i Sarpsborg registrert 2.968 personer med nedsatt arbeidsevne. Det utgjorde 8,8 prosent av befolkningen i kommunen. Andelen var større enn i hele landet samlet, da 6,2 prosent av Norges befolkning hadde nedsatt arbeidsevne, viser tall fra NAV.

Stor forskjell.

Og det er relativt store forskjeller når det gjelder hvor stor
andel av befolkningen som er registrert med nedsatt arbeidsevne og som mottar arbeidsavklaringspenger, om man ser på landets fylker. Mens Rogaland er det fylket hvor lavest andel av befolkningen er registrert med nedsatt arbeidsevne, finner man flest registrerte i Østfold. Ved utgangen av juni var det 7,9 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år i Østfold registrert med nedsatt arbeidsevne. I Rogaland var tallet 4,5 prosent, og det skiller altså hele 3,4 prosentpoeng forskjell mellom de to fylkene.

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, men sånn har det dessverre vært over lang tid. Vi er det fylket i landet med flest uføretrygdede, vi er blant de fylkene som har flest sykmeldte og folk på AAP arbeidsavklaringspenger), sier kommunikasjonssjef i NAV Østfold, Britt Tunby til Byavisa.

Nye krav.

Den vanligste diagnosen blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger er ifølge NAV psykiske lidelser. Ved utgangen av juni hadde 41 prosent en psykisk lidelse, og blant disse hadde omtrent halvparten angst- og depressive lidelser, en fjerdedel lettere psykiske lidelser og en fjerdedel andre psykiske lidelser. Innen diagnosegruppen «Andre psykiske lidelser» er stoffmisbruk, hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD), bipolarlidelse og personlighetsforstyrrelse diagnosene som flest har.

– Er østfoldinger mer syke enn andre i landet, Britt Tunby?

– Ut fra sykefraværsstatistikken ser det sånn ut, vi er blant de to-tre fylkene med høyest sykefravær, og vi har ingen grunn til å betvile at sykmeldingene er korrekte.
NAV setter i disse dager større fokus på oppfølging av sykmeldte, kravet til arbeidsrelatert aktivitet skjerpes. I motsetning til for 10-15 år siden, da man ble henvist til å være hjemme inntil man var helt frisk, er nå arbeidsplassen i mange tilfeller viktig for å bli fortere frisk eller opprettholde helsen. Arbeid er bra for helsen, heter det nå. Av og til er 100 prosent sykmelding nødvendig og riktig, men langt fra så ofte som det praktiseres i dag, sier Tunby.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Vyrde Lesar. 

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (det nøttær ente å preke om likestilling, man må handle og Sarpsborg Arbeiderblad ser ikke ut til å bry seg, bare de tjener pæng) :

Diskriminerende stillingsannonse - rengjøringsassistent - privathjem.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt en henvendelse om en stillingsannonse som er publisert i Sarpsborg Arbeiderblad. Ombudet har ikke kontaktinformasjon til arbeidsgiver. Vi sender derfor dette brevet til Sarpsborg Arbeiderblad ettersom dere har utlyst denne annonsen og dermed har et medvirkningsansvar.

I annonsen søkes det etter en «norsk vaskehjelp […] for rengjøring i to private hjem».
Nedenfor vil ombudet redegjøre for forbudet mot diskriminering. Deretter vil vi forklare hvilke opplysninger vi ber om i en tilbakemelding fra dere.

Forbudet mot diskriminering.

Det er forbudt å legge vekt på kjønn, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i alle sider av et arbeidsforhold. Dette følger av henholdsvis likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljøloven kapittel 13, og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Forbudet gjelder også ved utlysning av stillinger. Forbudet gjelder med mindre forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Forskjellsbehandlingen må heller ikke være uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles.

Anmodning om redegjørelse.

Ombudet ser at arbeidet som rengjøringsassistent skal utføres i private hjem. Et spørsmål i denne saken er derfor om denne typen arbeidsforhold rammes av lovens unntaksbestemmelse for personlige forhold, jf. § 2, slik at diskrimineringslovens forbud mot diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse ikke gjelder.

I merknadene til diskrimineringsloven i ot.prp. nr. 33 (2004-2005) står det i del II, punkt 7.7 at unntaket personlige forhold må tolkes snevert. Med personlige forhold menes rent private anliggender. Det er presisert i forarbeidene at grensen for hva som anses som personlige forhold må trekkes på bakgrunn av en helhetsvurdering, jf. ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s.204.
Ombudet har lagt til grunn i sin praksis at når det skal utføres arbeid i et privat hjem, er ikke hjemmet like privat lenger. En utlysning av en slik stilling vil altså ikke kunne unntas fra lovens virkeområde, og forholdet vil kunne rammes av diskrimineringsforbudet.

Ombudet kan ikke se at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse for denne stillingen. Ombudet mener derfor at stillingsannonsen i utgangspunktet er i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6. Ombudet ønsker på bakgrunn av ovennevnte en tilbakemelding fra Sarpsborg Arbeiderblad snarest og senest innen 16. oktober 2015 på om dere endrer annonseteksten slik at det ikke lenger stilles krav til nasjonal opprinnelse.
Mener dere at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse, ber ombudet om en redegjørelse for dette. Ombudet vil da foreta en vurdering av om forskjellsbehandlingen er tillatt. Vi understreker imidlertid at unntaksadgangen tolkes strengt og at det skal en del til før det er tillatt å stille et slikt krav.

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om en stillingsannonse er i strid med de nevnte lovene, jf. diskrimineringsombudsloven § 3. Dersom en virksomhet ikke retter seg etter ombudets uttalelse, har ombudet hjemmel til å fatte vedtak om retting eller stansing, jf. diskrimineringsombudsloven § 4, jf. § 7. Ombudets vedtak kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

For eventuelle spørsmål, kan dere ta kontakt med saksbehandler xxxxx på tlf ...
Vennlig hilsen
xxxx
seniorrådgiver
xxxx
seniorrådgiver

Beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Vyrde Lesar.

Da har alle som ga en ekstrastemme på Steinar Haakenstad under valget fått beskjed, og beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Arbeiderpartiet har valgt noen andre (noen som gjør som Sarpsborg Arbeiderparti sier), som knapt har vært synlige under valget eller i de 12!!!!! åra de vistnok har sittet i bystyret, til lederverv.

Og kvalifikasjonene? Tja, de er valgt fordi de er jenter ..... "det å løfte den kvinnlige lederandelen i partiet, har vært noe av det viktigste denne gangen ..." sier lederen for de misunnelige, ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Hører du det Haakenstad, du har feil kjønn!!!! (men vi vet jo at du skurrer i parrti, du er jo istand til å tenke sjøl!!!)

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen.

Vyrde Lesar.

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen :

Hællæ.

Sarpsborg kommune har oppgradert parken i sentrum, Kulås, og har brukt kinesisk stein. Jeg har bedt Sarpsborg kommune om opplysninger om hvilke kinesiske firmaer som er benyttet til uttak, hugging og transport av stein, for å sjekke at de kinesiske arbeiderne ikke jobber under slavebetingelser og at HMS er ivaretatt. Det vil være betenkelig om en kommune ikke tar hensyn til arbeidsbetingelsene til de arbeidere som leverer det de bestiller, spesielt når kommunen har lansert seg som en "FairTrade" kommune. Kommunen nekter å gi meg et svar og henviser meg til et privat firma. Jeg har ikke innsynsrett i dette firmaet og kommunens svar er i realiteten et avslag på innsyn i opplysningene jeg ber om. Sivilombudsmannen har bedt meg om å kontakte fylkesmannen. Her er kommunens svar på min forespørsel (og jeg har sendt flere purringer og fortalt at jeg ikke har innsynsrett i private firmaer). Saken er muligens registrert i kommunens post-liste, noe som er umulig å sjekke, da kommunens post-liste er delvis ute av drift, og har vært det i månedsvis.

*********************************

"Hei Roger. Du har tidligere fått svar om at du kan sende dine spørsmål direkte til salgsingeniør Jon Løkkeberg i Heimdal Granitt & Betongvare som har importert steinen til Kulås Amfi. Det er de som evt. må svare på detaljspørsmål om steinens opprinnelse. Epost-adressen hans er jon@hb.no Jeg kan likevel opplyse om at Sarpsborg kommune stiller krav til sine underleverandører, også når det gjelder HMS og lønnsbetingelser for ansatte. Dette gjelder også ved kjøp fra utlandet. Vedlagt finner du ILO-konvensjon94. Dette dokumentet var en del av kontrakten som entreprenøren for Kulås Amfi måtte signere for å få jobben. Fra vår side anser vi med dette denne saken for avsluttet. Vennlig hilsen Henrik Diskerud Meyer Kommunikasjonsrådgiver, Sarpsborg kommune"

*********************************

Så hvorfor denne interesse for kinesiske arbeidere og deres arbeidsforhold? De siste månedene har pressen fortalt om tilstandene i deler av kinesisk industri og deres brudd på menneskerettigheter og avtaler ..... og "man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv ...." Sivilombudsmannen sier at klagen skal sendes Sarpsborg Kommune, men jeg sender også en kopi direkte til fylkesmannen, slik at klagen ikke "forsvinner" slik som sist ....

Tuesday, October 13, 2015

1000 eller 5000 flyktninger, planleggingen er i gang i Sarpsborg kommune?

Vyrde Lesar. Sarpsborg kommune er ca Norges 12. største kommune og det medfører et stort ansvar for å bosette flyktninger. Regjeringa regner med mellom 75 og 100 000 flyktninger til Norge i løpet av neste år, muligens inkludert Støre sine 10 000. Det betyr at flyktningene må bosettes over hele landet og at Sarpsborg kommune​ må ta i mot ca 1000 stykker om man regner pr innbygger (hundte tusen delt på fem millioner ganger femtifemtusen). Jeg regner med at planleggingen er i full gang og at man tar med i planene familiegjenforening. Da vil det bli ca 4-5000 vi etterhvert skal bosette. Kan vi, kommunens innbyggere, bli oppdatert på planene? Hvor skal det opprettes foreløpige leire, når starter byggingen av hus og leiligheter, hvilke skoler skal utvides etc. etc .... Jeg er sikker på at dette driver Sindre Martinsen-Evje​ og hans stab å regner på allerede, men vi, innbyggerne, har ikke hørt noe enda. Og dert er rart, nei forresten ikke rart, men som vanlig, helt vanlige innbyggere i kommunen som etterspør løsningene, i Sarpsborg Arbeiderblad​ sover de jo, og de kan heller ikke regne....

Friday, September 25, 2015

I Sarpsborg har me ikke noko lik detta.

Vyrde Lesar. I Sarpsborg har me ikke noko lik detta.

Jungle Temple by kevin_pauly on Sketchfab

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls