Wednesday, October 14, 2015

Ny negativ rekord.

Vyrde Lesar.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.
Og på den absolutte bunn : Sarpsborg kommune ..... styrt av Arbeiderpartiet i 102 år (statistikkene inkluderer sykdom, industripolitikk, skoler og det meste annet). Nordmenn generellt forstår ikke/vet ikke hvor ille det står til i Østfold og Sarpsborg spesielt. Valgdeltagelse på ca 50%, enkelte valgområder ca 30% .. politikerne plukkes ikke ut til verv etter dyktighet i Sarpsborg Arbeiderparti, men etter kjønn!!! Politikken har stagnert ...

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, sier Britt Tunby i NAV Østfold.

Nå har vi nemlig flest med nedsatt arbeidsevne også.
Ved utgangen av årets sommer var det i Sarpsborg registrert 2.968 personer med nedsatt arbeidsevne. Det utgjorde 8,8 prosent av befolkningen i kommunen. Andelen var større enn i hele landet samlet, da 6,2 prosent av Norges befolkning hadde nedsatt arbeidsevne, viser tall fra NAV.

Stor forskjell.

Og det er relativt store forskjeller når det gjelder hvor stor
andel av befolkningen som er registrert med nedsatt arbeidsevne og som mottar arbeidsavklaringspenger, om man ser på landets fylker. Mens Rogaland er det fylket hvor lavest andel av befolkningen er registrert med nedsatt arbeidsevne, finner man flest registrerte i Østfold. Ved utgangen av juni var det 7,9 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år i Østfold registrert med nedsatt arbeidsevne. I Rogaland var tallet 4,5 prosent, og det skiller altså hele 3,4 prosentpoeng forskjell mellom de to fylkene.

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, men sånn har det dessverre vært over lang tid. Vi er det fylket i landet med flest uføretrygdede, vi er blant de fylkene som har flest sykmeldte og folk på AAP arbeidsavklaringspenger), sier kommunikasjonssjef i NAV Østfold, Britt Tunby til Byavisa.

Nye krav.

Den vanligste diagnosen blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger er ifølge NAV psykiske lidelser. Ved utgangen av juni hadde 41 prosent en psykisk lidelse, og blant disse hadde omtrent halvparten angst- og depressive lidelser, en fjerdedel lettere psykiske lidelser og en fjerdedel andre psykiske lidelser. Innen diagnosegruppen «Andre psykiske lidelser» er stoffmisbruk, hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD), bipolarlidelse og personlighetsforstyrrelse diagnosene som flest har.

– Er østfoldinger mer syke enn andre i landet, Britt Tunby?

– Ut fra sykefraværsstatistikken ser det sånn ut, vi er blant de to-tre fylkene med høyest sykefravær, og vi har ingen grunn til å betvile at sykmeldingene er korrekte.
NAV setter i disse dager større fokus på oppfølging av sykmeldte, kravet til arbeidsrelatert aktivitet skjerpes. I motsetning til for 10-15 år siden, da man ble henvist til å være hjemme inntil man var helt frisk, er nå arbeidsplassen i mange tilfeller viktig for å bli fortere frisk eller opprettholde helsen. Arbeid er bra for helsen, heter det nå. Av og til er 100 prosent sykmelding nødvendig og riktig, men langt fra så ofte som det praktiseres i dag, sier Tunby.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Vyrde Lesar. 

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (det nøttær ente å preke om likestilling, man må handle og Sarpsborg Arbeiderblad ser ikke ut til å bry seg, bare de tjener pæng) :

Diskriminerende stillingsannonse - rengjøringsassistent - privathjem.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt en henvendelse om en stillingsannonse som er publisert i Sarpsborg Arbeiderblad. Ombudet har ikke kontaktinformasjon til arbeidsgiver. Vi sender derfor dette brevet til Sarpsborg Arbeiderblad ettersom dere har utlyst denne annonsen og dermed har et medvirkningsansvar.

I annonsen søkes det etter en «norsk vaskehjelp […] for rengjøring i to private hjem».
Nedenfor vil ombudet redegjøre for forbudet mot diskriminering. Deretter vil vi forklare hvilke opplysninger vi ber om i en tilbakemelding fra dere.

Forbudet mot diskriminering.

Det er forbudt å legge vekt på kjønn, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i alle sider av et arbeidsforhold. Dette følger av henholdsvis likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljøloven kapittel 13, og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Forbudet gjelder også ved utlysning av stillinger. Forbudet gjelder med mindre forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Forskjellsbehandlingen må heller ikke være uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles.

Anmodning om redegjørelse.

Ombudet ser at arbeidet som rengjøringsassistent skal utføres i private hjem. Et spørsmål i denne saken er derfor om denne typen arbeidsforhold rammes av lovens unntaksbestemmelse for personlige forhold, jf. § 2, slik at diskrimineringslovens forbud mot diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse ikke gjelder.

I merknadene til diskrimineringsloven i ot.prp. nr. 33 (2004-2005) står det i del II, punkt 7.7 at unntaket personlige forhold må tolkes snevert. Med personlige forhold menes rent private anliggender. Det er presisert i forarbeidene at grensen for hva som anses som personlige forhold må trekkes på bakgrunn av en helhetsvurdering, jf. ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s.204.
Ombudet har lagt til grunn i sin praksis at når det skal utføres arbeid i et privat hjem, er ikke hjemmet like privat lenger. En utlysning av en slik stilling vil altså ikke kunne unntas fra lovens virkeområde, og forholdet vil kunne rammes av diskrimineringsforbudet.

Ombudet kan ikke se at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse for denne stillingen. Ombudet mener derfor at stillingsannonsen i utgangspunktet er i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6. Ombudet ønsker på bakgrunn av ovennevnte en tilbakemelding fra Sarpsborg Arbeiderblad snarest og senest innen 16. oktober 2015 på om dere endrer annonseteksten slik at det ikke lenger stilles krav til nasjonal opprinnelse.
Mener dere at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse, ber ombudet om en redegjørelse for dette. Ombudet vil da foreta en vurdering av om forskjellsbehandlingen er tillatt. Vi understreker imidlertid at unntaksadgangen tolkes strengt og at det skal en del til før det er tillatt å stille et slikt krav.

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om en stillingsannonse er i strid med de nevnte lovene, jf. diskrimineringsombudsloven § 3. Dersom en virksomhet ikke retter seg etter ombudets uttalelse, har ombudet hjemmel til å fatte vedtak om retting eller stansing, jf. diskrimineringsombudsloven § 4, jf. § 7. Ombudets vedtak kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

For eventuelle spørsmål, kan dere ta kontakt med saksbehandler xxxxx på tlf ...
Vennlig hilsen
xxxx
seniorrådgiver
xxxx
seniorrådgiver

Beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Vyrde Lesar.

Da har alle som ga en ekstrastemme på Steinar Haakenstad under valget fått beskjed, og beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Arbeiderpartiet har valgt noen andre (noen som gjør som Sarpsborg Arbeiderparti sier), som knapt har vært synlige under valget eller i de 12!!!!! åra de vistnok har sittet i bystyret, til lederverv.

Og kvalifikasjonene? Tja, de er valgt fordi de er jenter ..... "det å løfte den kvinnlige lederandelen i partiet, har vært noe av det viktigste denne gangen ..." sier lederen for de misunnelige, ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Hører du det Haakenstad, du har feil kjønn!!!! (men vi vet jo at du skurrer i parrti, du er jo istand til å tenke sjøl!!!)

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen.

Vyrde Lesar.

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen :

Hællæ.

Sarpsborg kommune har oppgradert parken i sentrum, Kulås, og har brukt kinesisk stein. Jeg har bedt Sarpsborg kommune om opplysninger om hvilke kinesiske firmaer som er benyttet til uttak, hugging og transport av stein, for å sjekke at de kinesiske arbeiderne ikke jobber under slavebetingelser og at HMS er ivaretatt. Det vil være betenkelig om en kommune ikke tar hensyn til arbeidsbetingelsene til de arbeidere som leverer det de bestiller, spesielt når kommunen har lansert seg som en "FairTrade" kommune. Kommunen nekter å gi meg et svar og henviser meg til et privat firma. Jeg har ikke innsynsrett i dette firmaet og kommunens svar er i realiteten et avslag på innsyn i opplysningene jeg ber om. Sivilombudsmannen har bedt meg om å kontakte fylkesmannen. Her er kommunens svar på min forespørsel (og jeg har sendt flere purringer og fortalt at jeg ikke har innsynsrett i private firmaer). Saken er muligens registrert i kommunens post-liste, noe som er umulig å sjekke, da kommunens post-liste er delvis ute av drift, og har vært det i månedsvis.

*********************************

"Hei Roger. Du har tidligere fått svar om at du kan sende dine spørsmål direkte til salgsingeniør Jon Løkkeberg i Heimdal Granitt & Betongvare som har importert steinen til Kulås Amfi. Det er de som evt. må svare på detaljspørsmål om steinens opprinnelse. Epost-adressen hans er jon@hb.no Jeg kan likevel opplyse om at Sarpsborg kommune stiller krav til sine underleverandører, også når det gjelder HMS og lønnsbetingelser for ansatte. Dette gjelder også ved kjøp fra utlandet. Vedlagt finner du ILO-konvensjon94. Dette dokumentet var en del av kontrakten som entreprenøren for Kulås Amfi måtte signere for å få jobben. Fra vår side anser vi med dette denne saken for avsluttet. Vennlig hilsen Henrik Diskerud Meyer Kommunikasjonsrådgiver, Sarpsborg kommune"

*********************************

Så hvorfor denne interesse for kinesiske arbeidere og deres arbeidsforhold? De siste månedene har pressen fortalt om tilstandene i deler av kinesisk industri og deres brudd på menneskerettigheter og avtaler ..... og "man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv ...." Sivilombudsmannen sier at klagen skal sendes Sarpsborg Kommune, men jeg sender også en kopi direkte til fylkesmannen, slik at klagen ikke "forsvinner" slik som sist ....

Tuesday, October 13, 2015

1000 eller 5000 flyktninger, planleggingen er i gang i Sarpsborg kommune?

Vyrde Lesar. Sarpsborg kommune er ca Norges 12. største kommune og det medfører et stort ansvar for å bosette flyktninger. Regjeringa regner med mellom 75 og 100 000 flyktninger til Norge i løpet av neste år, muligens inkludert Støre sine 10 000. Det betyr at flyktningene må bosettes over hele landet og at Sarpsborg kommune​ må ta i mot ca 1000 stykker om man regner pr innbygger (hundte tusen delt på fem millioner ganger femtifemtusen). Jeg regner med at planleggingen er i full gang og at man tar med i planene familiegjenforening. Da vil det bli ca 4-5000 vi etterhvert skal bosette. Kan vi, kommunens innbyggere, bli oppdatert på planene? Hvor skal det opprettes foreløpige leire, når starter byggingen av hus og leiligheter, hvilke skoler skal utvides etc. etc .... Jeg er sikker på at dette driver Sindre Martinsen-Evje​ og hans stab å regner på allerede, men vi, innbyggerne, har ikke hørt noe enda. Og dert er rart, nei forresten ikke rart, men som vanlig, helt vanlige innbyggere i kommunen som etterspør løsningene, i Sarpsborg Arbeiderblad​ sover de jo, og de kan heller ikke regne....

Friday, September 25, 2015

I Sarpsborg har me ikke noko lik detta.

Vyrde Lesar. I Sarpsborg har me ikke noko lik detta.

Jungle Temple by kevin_pauly on Sketchfab

Sunday, April 06, 2014

Vårvårhøsthøst

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg lar våren vente på seg, men ....

Sunday, March 24, 2013

I Sarpsborg er det kaldt, planlegge reise?

Vyrde Lesar. I Sarpsborg er det kaldt, planlegge reise?
Vis Veibeskrivelse for bil til Sarpsborg i et større kart

Thursday, January 31, 2013

Jeg skal på et treff ....

"Jeg skal på et treff" sa tenåringen. "Jeg kan kjøre deg" svarte jeg og sånn ble det. Det viste seg at treffet var sør i Frankrike, men et ord er et ord. Vi la avgårde med Color Line til Kiel (begynner å bli kjedelig den båten, oppgrader litt æ) og stilte inn GPS'en på Ieper (Ypres) i Belgia. Her var det tre store slag under første verdenskrig og det var her tyskerne for første gang brukte gass. "In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on row ....." Minnemerket over de som bare forsvant var stort og mektig, mange døde ved denne fronten, både ved Ypres og senere ved Somme. Det var mange kors ....

Dagen etter la vi kursen mot Caen i Normandie (OK, let's go) for å besøke invasjonsstrendene fra 1944. Her gikk de allierte i land for å åpne en ny front, for å lette trykket på de sovjetiske armeene på Østfronten og her deltok den norske marine. Det vaier norske flagg i Normandie. Strendene med kodenavnene Utaha, Omaha, Gold, Juno og Sword har hugget seg inn i historien og også her lå kirkegårdene og minnesmerkene etter de falne tett. Det var mange kors ....

Deretter gikk veien mot Paris, (C'était la gaieté, Paris, C'était la douceur aussi. C'était notre tendresse ..) hvor vi besøkte det som besøkes skal, inklusiv Mona Lisa, Sacre Coeur (hvor vi tente lys for døde besteforeldre og som ble okkupert av arbeidere fra Rohne sist jeg var her i 1981 og vi ble sluppet ut gjennom en bakdør av en bekymret prest) og selvsagt fortauskafeene hvor vi drakk kaffe, biere, vin og spiste cous-cous, nordafrikas lapskaus. Vi holdt oss godt unna jålematen. Paris var varm, støyende og intensiv. Vi var for mange turister, men tenåringen drev meg fram, vi la mil bak oss, per pedes. Vi bodde i boulevard Voltaire, på Grand Hotel Voltaire med ca en stjerne. Ikke mye luxus, men rimelig og det var sentralt, buss 69 fører deg rett til turistsentrum og det lå nær en parkeringskjeller, vi kjørte rett ned ved ankomst. Paris kan være tøff å kjøre i for en stakkar fra Sarpsborg, og å finne parkeringsplass er nesten umulig. Etter tre overnattinger takket vi for oss og satt kursen mot Taize, hvor tenåringen skulle treffe 20 andre sarpinger og fem tusen andre tenåringer fra hele verden. Da vi kom fram, tok tenåringen litt voks i håret, sekken på ryggen og borte var'n. Pappaen satte kursen mot Verdun.

Ved Verdun (
In the field where flowers grow, the dead lay buried far below) stod et annet av første verdenskrig veldige slag. Die Blutmühle kalte tyske soldater slaget og franske soldater breket som sauer på vei til Verdun, de skulle på slaktebenken. Jeg ble med på en rundtur blandt annet til Douamont, et av Verduns fort, og man kunne her se at hele området kun bestod av krater. Det var krater i kraterne og her døde flere hundre tusen soldater. Det var mange kors .... Europas krigskirkegårder og mange kors gjør det rart å tenke på at EU, verdens mest vellykkede fredsprosjekt, aldri har fått Fredsprisen. Desverre .....

Fra Verdun dro jeg hjem, rett hjem. Det var 170 mil som jeg tok i et jafs på 20 timer og da jeg kom hjem stod det 4000 km på triptelleren, tanken var tom og jeg hadde holdt ord. "Jeg kan kjøre deg."

Wednesday, January 16, 2013

Kjøper man seg en bolig i Sarp til fem mill må man betale 125 000 i dokumentavgift. I Sverige 821 kroner.

Vyrde Lesar.

Kjøper man seg en bolig i Sarpsborg til fem millioner, så må man betale 125 000 i dokumentavgift til staten. I Sverige er prisen 821 kroner. Det er en forskjell på 124 179 kroner det se. Siden ingen andre i Parrti ser ut til å ville forsvare denne forskjellen, så ser jeg meg nødt til å gjøre det. Dokumentavgiften er nemmelig en avgift vi i Arbeiderpartiet setter stoooor pris på da den har økt noe enormt de siste årene, og skuffer penger inn i vår slunkne statskasse. Folk flytter oftere og oftere og boliger blir dyrere og dyrere og dette er noe vi i Arbeiderpartiet setter pris på. Fortsett å fløtt folkens, for når pengene i kisten klinger ..... vi i Parrti tror at denne avgiften holder prisen på boliger nede, sier Svein Roald i Aftenposten, så derfor vil vi fortsatt ha den. Problemene med sterk boligprisvekst handler først og fremst om manglende boligbygging, dette løses ikke gjennom skattesystemet, sier vår finanspolitiske talsmann Torgeir Micaelsen. Velg sjøl ...

Og vi i Arbeiderpartiet har extremt mye viktig å bruke disse pengene på. Frekksempel u-hjelp. Norge betalte i 2011 godt over to milliarder i bistand til de 20 mest korrupte regimene i verden og tilsammen brukte vi over 30 milliarder på u-hjelp. Det er mer enn vi bruker på veier og jernbane og er selvsagt en av grunnene til at vi er for bompenger overalt i hele landet . Men vi sjekker ikke om u-hjelppenga kommer fram, om u-hjelpa virker, fordi det er sånnt som Høire og Frp vil, og da er det selvsagt dumt. Så vi vet ikke om u-hjelpa virker, men gjør det noe da, det er jo mye som ikke virker her i verden. Vi i AP har ikke villet gjennomføre reell evaluering av bistandsarbeidet eller bruken av bistandsmilliardene. Sjøl jeg foreslo på Facebook at AP i Sarpsborg skulle ta de målingene som viser at vi er på bunnen i det meste som måles i Norge på alvor, men da fikk jeg høre det fra AP-bystyret gett, sånnt var bare tull :"Ikke si også du har blitt smittet av målemanien Larsen!?" var det jeg fikk høre. Å måling er jo noe dritt, spesiellt de som viser at 80% av Sarpingene er mot bompenger.

At Afrikanske ledere heller vil ha handel enn hjelp bryr vi oss ikke om, for vi i AP har finni på noe lurt. Vi dytter de fattigste landa foran oss når det snakkes om handel : "MUL-landa kan handle nesten så mye de vil" sier vi, men dette er fattige land som knapt nok har noe å selge, og om de får det til og får noe å selge, så stenger vi de ute med en gang. Namibia, Botswana og Swaziland hadde f.eks.toll-og kvotefri markedsadgang for landbruksprodukter til Norge inntil de faktisk begynte å selge noe, da var det slutt. Vi bygde tollmurene enda høyere for å beskytte 20-30 tusen hobbybønder over det ganske land og DET er dyrt, dokumentavgiftdyrt. Vi bryr oss egentlig ikke om at tollmurene gjør maten dyrere for våre fem millioner innbyggere heller vi se. Vi ser handelskøene på Svinesund, men vi står han av, vi låkker øya ... Det skal nemmeli være dyrt i Norge, dvs : nesten alt skal være dyrt i Norge, for billige klær laget av flittige og underbetalte asiater synes vi er helt ok, men vi liker alså altså ikke bønder fra Afrika. Frp og Høire går inn for det u-landa ber om, leser vi i Bistand-aktuellt, de går inn for markedstilgang.  Frp vil fjerne taket på importen av lamme- og sauekjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland og mye annet, mens Høire vil gi alle u-land både tollfri -og kvotefri adgang til det norske markedet. Men NEI du, det vil ikke vi i Arbeiderpartiet ha noe av, for det er selvsagt vi i Arbeiderpartiet som vet best hvordan Afrikanere bør ordne seg, Afrikanerne vet det ihverfall ikke best sjøl!

Men nå begynner jeg å bli litt sliten av å måtte forsvare bilskatter, dokumentavgifter og tollmurene mot verdens fattige.Kanskje det er på tide at noen andre i parrti også kommer på banen. Frekksempel olføreren, det er snart valg og da må vi snakke om vår politikk, ikke det vi tror Høire og Frp står for, for det er vel ikke flaut å forsvare skyhøye dokumentavgifter og enorme tollmurer mot verdens aller, aller, aller fattigste? Har kommunen begynt å betale tilbake de ulovlige bøtene de har ilagt ærlige arbeidsfølk nede ved Thranes Cafe forresten? Må de presses? Politianmeldes?

Wednesday, January 02, 2013

I Sarpsborg sensurerer SA leserinnlegg, DETTE ble vistnok for sterk kost!!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg sensurerer SA leserinnlegg, DETTE ble vistnok for sterk kost!! Men SA lider jo for tiden under et ledelsesproblem. Ikke engang lokale lederartikler greier de å produsere.

"Vegvesenet forteller oss tydelig hva et sykkelfelt er : "Et sykkelfelt er et eget kjørefelt for sykkeltrafikk i kjørebanen. Det er skilt fra kjørebanen med en tydelig oppmerket hvit stiplet stripe." Det betyr at de som har blitt bøtelagt ved Thrane's Cafe de siste ukene, er bøtelagt på feil grunnlag og skal ha pengene sine tilbake, selvsagt med renter, for her er intet sykkelfelt. Det rare er at journalistene i SA, helt kritikkløst og helt uten å sjekke, har tatt kommunens parrti i denne saken. Journalistene har ikke gjort jobben sin. Journalistene har sviktet totalt. De har muligens ikke orket å gå fra Festiviteten og helt ned til Thrane's Cafe for å sjekke; det er jo et helt kvartal å gå, mange meter egentli, fæle greier. Det er vel snart bare fottograffa til SA som orker å lette ræva fra kontorstolen på Festiviteten? Jeg derimot, en helt vanlig mann fra Tindlund, har tatt meg tid til både å finne ut hva et sykkelfelt er og har sjekket ved Thrane's Cafe. Ved Thrane's Cafe er det som sagt ingen hvit stiplet linje, intet sykkelfelt.

Å sjekke sånnt og å følge opp avisoppslag om feks gapahuker, det kalles "Larsens metode" det se. Arbeiderparrti skal nemmeli ikke kødde med ærbesfølk, man skal ikke kødde med oss på gølve, man skal ikke kødde med oss i Rørsla. Bøteleggingen ser ut til å være en del av hatkampanjen Arbeiderpartiet fører mot ærlige ærbesfølk som jobber i sentrum og som kjører bil. Det er rart at AP så intenst misliker ærbesfølk at de gjør omtrent alt for å gjøre vanlige ærbesfølks hverdag vanskeligere, lengre og dyrere. Det er sønn på sånne pollitikkere syns nå jeg, og nå skal AP hevne seg på de private barnehagene åsså. De skal få mindre støtte enn kommunale barnehager fordi de private driver så bra og er så godt likt. Dette går selvsagt ut over onga i de private barnehagene, men sånnt bryr ikke Arbeiderpartiet seg om. Ongær!!? Hva er det lissåmm! AP driver med VIKTIGE ting de! Lurer på hva EFTA-domstolen sier til sånn forskjellsbehandling jeg? At Arbeiderpartiet synes at forskjellsbehandling er bra politikk og helt ok, det vet vi fra tidligere saker.

Og sånn på tampen. Det ser ut til at kommunen har satt opp trafikkregelplakater på veggen til Thrane's Cafe. Det er ikke opp til hvermannsen å gjøre det se, for det er ikke lovlig det se. Hvis alle gjorde sånn, åssen skulle det blitt rundtomkring da æ månntro? Tror de politiske pappirfløttærne åppi Rådhuset at de er finere enn oss på gølve? Tror de politiske nettverksbyggerra at de er heva over loven lissåmm? Jeg la forøvrig merke til at mens bilkjørebanen langs 109 var måka for snø og is heromdagen, så var det livsfarlige sykkelfeltet fullt av snø. Gidder ikke AP å følle åpp? Til journallista : Bruk Larsens metode!"

Sunday, June 17, 2012

Skoda Superb. Ingen Superb kvalitet akkurat!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg selges Skoda Supeb og det samme gjøres det i Fredrikstad. Denne videoen viser hvor dårlig kvalitet det er på disse bilene. De går i oppløsning INNENIFRA!

Monday, January 02, 2012

Von SA nichts neues. Derfor --> ØL.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det ingen forandring. Vi skal derfor snakke om øl, dvs Norølbrev - 9.Norske Ølbrev - Nyhetsbrev fra NORØL - Nr. 9, 2011

Julen er over, et nytt år står for døren og alle som er glade i øl i Norge kan se tilbake på et fantastisk år. Avisene har i det siste meldt om tømte juleølhyller på polet, mikrobryggerier dukker stadig opp i media med rapporter om kapasitetsproblemer og det har aldri før vært omsatt så mye - og så godt - brygg i Norge. I tillegg har det også dukket om reportasjer om ølsmaking og hjemmebrygging som er formulert på en helt annen måte enn tidligere, og til og med vinanmeldere i de større avisene har etter hvert begynt å innse at den nye ølkulturen med fokus på kvalitet, smak og filosofi har en del mer å fare med enn det mange har antatt.

Vi i redaksjonen er glade over utviklingen i år og gleder oss til å se hva 2012 har å by på - en oppsummering av dette - samt litt framtidsspekulasjoner - kan du lese nederst i dette siste nummeret av Norske Ølbrev i 2011.Nytt fra Norge

Årets Øl 2011: Borg Bokkøl
Kåringen av Årets Øl 2011 var i regi av Ølakademiet, Det Norske Måltid og Bryggeriforeningen (som i sin sedvanlige ironiske kampanje mot Helsedirektoratet har en noe alternativ saksvinkling). Det var en svært sammensatt og historisk bred jury på hele 25 uavhengige jurymedlemmer som kåret ølet med representanter fra bl.a. bryggere, bloggere og Ratebeer-aktivister i utgangspunktet, og 6 personer satt i finalen der 15 øl ble bedømt, blant annet vektet mot en "folkeavstemning" på nettet som talte 20%. Overraskende nok for mange gikk førsteplassen til Borg Bokkøl, som i kamp med solide mikrobrygg stakk av med seieren. Vi gratulerer Hansa-Borg med seieren og konstanterer at også de store bryggeriene er i utmerket stand til å brygge godt øl.

Sundbytunet oppe og går
For litt siden kom nyheten om at Sundbytunet på Jessheim - som er drevet av Frank Werme, tidligere brygger for Nøgne Ø - nå har sin bryggeripub gående for fullt. Her kan du lese et blogginnlegg om stedet, og den offisielle hjemmesiden er her.Ølpolitisk

Debatten om alkoholreklame blusset opp på ny etter at det ble klart at Norge ikke fikk lov til å overprøve internasjonale retningslinjer for TV-reklame via kabel og dermed må vise alkoholreklame under f.eks. fotballkamper sendt fra utenlandske kanaler. Dette fikk selvfølgelig flere aktører innen alkoholbransjen til å hive seg på å kreve at også norske produsenter får reklamere på lik linje med utenlandske, og med dette går debatten videre. Enten man ender opp med reklameforbud eller ikke, vil det viktigste være å få en ordentlig politisk avklaring der også små og uavhengige bidragsytere til en positiv alkoholkultur i Norge blir tatt hensyn til. Ikke minst må muligheter til å drive saklig produktinformasjon bli lovformulert på en måte som går an å forholde seg til - uten å være prisgitt Helsedirektoratets tilsynelatende tilfeldige innfall.Ølnyheter fra bryggeriene

Mack Bryggeri
Mack Bryggeri - "Skarven ESB"

To Tårn Bryggeri (nyoppstartet bryggeri, mer info kommer)
To Tårn Bryggeri - "JuLian Preludium"

Ægir Bryggeri
Ægir Bryggeri - "Scotch Ale"
Ægir Bryggeri - "Wangensten Rakøl"Ølnyheter fra serveringsbransjen

Amundsen Bryggeri og Spiseri:
Amundsens Bryggeri & Spiseri - "Juleøl"

Schouskjelleren Mikrobryggeri:
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Tiny Dancer"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Winter IPA"

Sundbytunet
Sundbytunet - "Elvexir"
Sundbytunet - "Juleale"
Sundbytunet - "Kjellerpils"
Sundbytunet - "Vinterporter"

Provianten:
Provianten - "Lys Ale"Ølnyheter fra importørene

Belgia:
De Struise Brouwers - "Cuvée Delphine"

Danmark:
Mikkeller - "I Beat yoU"

Italia:
LoverBeer - "Madamin"

Nederland:
Bierbrouwerij Emelisse - "Black IPA"
Bierbrouwerij Emelisse - "Double IPA"
Bierbrouwerij Emelisse - "Rauchbier"
Brouwerij De Molen - "Mooi & Meedogenloos"
Brouwerij De Molen - "Rook & Vuur"

New Zealand:
8 Wired Brewing - "Batch 18 - Barrel Aged Imperial Stout"
8 Wired Brewing - "Hop Wired"
8 Wired Brewing - "Saison Sauvin"
8 Wired Brewing - "Tall Poppy India Red Ale"
8 Wired Brewing - "The Sultan Quadrupel"

Storbritannia:
BrewDog - "Abstrakt AB:07"
BrewDog - "Hops Kills Nazis"
St. Peters Brewery - "Cream Stout"

Tsjekkia:
Pivovar Nachod - "Primator Tmave Lezak"

Tyskland:
Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan - "Hefeweissbier Alkoholfrei"

USA:
Jolly Pumpkin Artisanal Ales - "Calabaza Blanca"
Jolly Pumpkin Artisanal Ales - "Luciernaga"
Lost Abbey - "Judgment Day"
Lost Abbey - "Lost & Found"
Port Brewing - "4th Anniversary"
Port Brewing - "La Cruda Porter"
Souther Tier Brewing - "Imperial Oat"
Uncommon Brewers - "Bacon Brown Ale"
Uncommon Brewers - "Golden State"


Som vanlig presiserer vi at dette er øl som er kommet inn i begrensede mengder og at det kun er et fåtall steder som fører disse, og sannsynligvis ingen steder som har absolutt alle...Om året som har gått og året som kommer

Vi i redaksjonen har kikket litt tilbake på ølåret 2011 og gjort oss noen tanker om hva vi tror 2012 kan bringe. Flere har allerede postet sine personlige lister over ølhøydepunkter for 2011 på blogger og ølforum, dette er noe vi oppfordrer enda flere til å poste der det måtte passe. Det finnes en rekke ølforum som kan også benyttes, og dette er noe som gir innsikt i hva de forskjellige ølentusiastene har brukt sin tid på - og ikke minst hva de har satt mest pris på. Summen av flere slike lister kan også være nyttig tilbakemelding til for eksempel dem som arrangerer ølfestivaler og øltreff. En fellesnevner vi allerede ser tydelig er at Nærbø Ølfestival scorer svært bra på riktig fokus og muligheten til å treffe bryggerne på stands.

Bloggere
Når vi først er inne på ølblogger og tilsvarende, så er dette noe vi tror vi kommer til å se enda mer av i året som kommer. Etter hvert som interessen for å smake og mene noe om øl øker, er det naturlig at det også blir et større behov for å formidle dette – i tråd med den generelt økte bruken av sosiale medier vi har i dagens samfunn. Disse høyst personlige øltestene har allerede på langt vei overtatt mye av rollen aviser og blader tradisjonelt har hatt med sine øltester. Det som er interessant er at dette ser ut til å gjelde så mye mer for øl enn hva vi ser for vin og andre alkoholholdige drikker. Vi tror dette skyldes at i bloggerene i mange tilfeller sitter på mer kunnskap om nettopp øl enn det som kommer frem i de mer tradisjonelle mediene. Mens avisene oftest konsentrerer seg om juleøl og sommerøl, er bloggerne mye flinkere til å snappe opp øl som selges i mer begrenset omfang via spesialpolene og dedikerte ølpuber. De er også til stede på festivaler i inn- og utland slik at nye øl og trender blir omtalt lenge før de når det vanlige publikum. Vi applauderer alle de som velger å bruke sin fritid på dette og håper at trenden vil fortsette med høyt nivå og integritet. Dette er imidlertid noe som krever at man er bevisst på sin posisjon og blant annet passer seg vel for å skrive negativt om en øl som tilhører en ølstil man ikke liker – eller ikke kan så mye om. Skriv gjerne om Berliner Weisse, men er det første gang du smaker en slik type øl: vær åpen om det.

Bryggeriene
Men la oss snakke om selve bryggeriene og ølene. Vi kommer til å se oppstart av noen flere håndverksbryggerier i 2012, det er allerede flere som er godt i gang med prosessen. Men vi tror ikke det blir mange og det ser også ut til å være snakk om ganske små bryggerier. Vi vil nok også se flere gårdsbryggerier og annet som mer eller mindre fremstår som hjemmebryggere med tillatelse til å servere eget øl i forbindelse med lokal matservering. Mest spennende tror vi at det kommer til å bli med flere brewpubs, flere serveringssteder snakker om det og tidspunktet burde være riktig i året som kommer. Om vi kikker litt på statistikken fra våre naboland som har kommet litt lenger i utviklingen så tilsier dette at vi dessverre også kommer til å miste noen håndverksbryggerier i løpet av det kommende året. Dette kan være konkurs eller ren avvikling på bakgrunn av manglende omsetning eller satsing på bryggeri av feil størrelse, som gjør det umulig å gå med overskudd. Det er ikke til å komme bort i fra at det er vanskelig å leve av å selge øl i Norge. Det er heller ikke usannsynlig at et av de store fabrikkbryggeriene legges ned eller reduseres til distribusjonslager for moderselskapet i løpet av året. Dette spøkelset har hengt over flere bryggerier en stund nå. Vi ser for eksempel at Arendals bryggeri går mot et år med store utfordringer foran seg.

Markedet
Vi tviler på at vi kommer til å se mer av typen «fiendtlige overtakelser» som vi har opplevd tidligere. Med dette mener vi at et stort bryggeri overtar et lite eller mellomstort bryggeri for å legge det ned, og dermed overta det lokale markedet. Trender i tiden tyder på at de store heller ønsker å være med å levere spesialøl i det høyere prissegmentet i samarbeid med de mindre bryggeriaktørene. Vi har sett noen forsøk tidligere fra de store bryggeriene på å brygge "mikro-øl", uten særlig stor suksess. Det er ikke usannsynlig at det har vært kikket og vurdert på oppkjøp av norske håndverksbryggerier, men de som befinner seg i den riktige størrelsen er neppe tilgjengelige eller av interesse. Det kan virke som mer fornuftig å komme inn på dette markedet gjennom sterke og stabile merker som importeres. Her kan det bli spennende å se hvilke strategier som bærer frukter. Er mange nok forbrukere lojale mot sine nye favorittøl, eller er det en evig jakt etter nyheter hele tiden som styrer entusiastene? Vi sier som Ole Brum og håper på begge deler. Vi er alltid klar for nye opplevelser, men ønsker samtidig stabil tilgang på de virkelige godbitene.

Trender
Blir det flere øltrender i 2012? Hjemmebrygging er ikke akkurat noe nytt, men hobbyen nådde vel nye høyder i 2011 etter de signalene som redaksjonen har snappet opp og ikke minst deltagelsen på ulike hjemmebryggerarrangementer. Med den økende interesse vi har sett for øl – og som vi allerede har antydet kommer til å øke enda mer neste år – er det bare naturlig at flere blir fristet til å prøve seg på å brygge godt øl selv. Trenden er også at flere våger seg på ”all grain” som alternativ til snarveien gjennom ekstraktbrygging. Bedre tilgang på råvarer igjennom spesialbutikker og et stadig økende antall mikrobryggere og hjemmebryggere som kan bistå med råd og veiledning er også noe av bakgrunnen for dette

Øl
Hva slags øl kommer vi til å se mer av i året som kommer? Vi tror tilstanden der kraftige IPA/IIPA og imperial stouts representerer det hotteste av det hotte er på vei ut. Interessen for surøl ser ut til å være på sterk fremmarsj, og blir i stadig større grad akseptert av mennesker med en mer "vanlig" interesse for mat og drikke. Samtidig ser vi en større interesse for mildere klassiske øltyper med mer komplekse subtile smaker som saison og gårsdsøl/slottøl. Denne interessen for det autentiske og tradisjonelle tilsier at vi går mot øl lagret på trefat, hvor bakterier og villgjær vil få være med å påvirke smaken av ølet. Her snakker vi ikke bare om lambic-typer men eksperimentering med forskjellige øltyper og hvilken påvirkning fatlagring vil gi. Selvfølgelig tror vi også at vi vil få se mange resultater av å legge kraftige øl på fat av typen whisky, cognac, rødvin osv., men den mest spennende delen av trenden tror vi allikevel villgjæren vil stå for.

Kom sammen!
Vårt tips til ølentusiasten for 2012 er å stifte ølklubber, eller i det miste samle venner til fellessmaker. Det kommer stadig nye øl og mange av dem er relativt kostbare – 200-300 kroner flasken er ikke lenger så uvanlig, og importøl av en viss kvalitet ligger gjerne på mellom 100 og 200 kroner stykket som standard. Vi har vent oss til å se på øl som vin og aksepterer høye priser dersom det smaker ekstraordinært, men det er likevel ikke alt som nødvendigvis er verdt prisen, eller som kanskje er for snevert for ens egen smak. Del derfor heller noen flasker med dine likesinnede - det kan gjøres privat, eller man kan samles på puben til faste dager. Og dessuten er det er mye mer sosialt. :-)

Vi ønsker dere alle et nytt og spennende øl år 2012 - nyttårsforsettet kan jo for eksempel være å få smakt minst én god øl dere på forhånd ikke hadde trodd dere skulle like..?


Da sier vi i redaksjonen takk for denne gang - fram til neste utgave: GODT NYTT ÅR og SKÅL! :-)Skummende og vennlig hilsen fra
Stian Krog, Erik Dahl og Yngvar Ørebek
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund


Norske Ølbrev - Nyhetsbrev fra NORØL - Nr. 9, 2011

Julen er over, et nytt år står for døren og alle som er glade i øl i Norge kan se tilbake på et fantastisk år. Avisene har i det siste meldt om tømte juleølhyller på polet, mikrobryggerier dukker stadig opp i media med rapporter om kapasitetsproblemer og det har aldri før vært omsatt så mye - og så godt - brygg i Norge. I tillegg har det også dukket om reportasjer om ølsmaking og hjemmebrygging som er formulert på en helt annen måte enn tidligere, og til og med vinanmeldere i de større avisene har etter hvert begynt å innse at den nye ølkulturen med fokus på kvalitet, smak og filosofi har en del mer å fare med enn det mange har antatt.

Vi i redaksjonen er glade over utviklingen i år og gleder oss til å se hva 2012 har å by på - en oppsummering av dette - samt litt framtidsspekulasjoner - kan du lese nederst i dette siste nummeret av Norske Ølbrev i 2011.Nytt fra Norge

Årets Øl 2011: Borg Bokkøl
Kåringen av Årets Øl 2011 var i regi av Ølakademiet, Det Norske Måltid og Bryggeriforeningen (som i sin sedvanlige ironiske kampanje mot Helsedirektoratet har en noe alternativ saksvinkling). Det var en svært sammensatt og historisk bred jury på hele 25 uavhengige jurymedlemmer som kåret ølet med representanter fra bl.a. bryggere, bloggere og Ratebeer-aktivister i utgangspunktet, og 6 personer satt i finalen der 15 øl ble bedømt, blant annet vektet mot en "folkeavstemning" på nettet som talte 20%. Overraskende nok for mange gikk førsteplassen til Borg Bokkøl, som i kamp med solide mikrobrygg stakk av med seieren. Vi gratulerer Hansa-Borg med seieren og konstanterer at også de store bryggeriene er i utmerket stand til å brygge godt øl.

Sundbytunet oppe og går
For litt siden kom nyheten om at Sundbytunet på Jessheim - som er drevet av Frank Werme, tidligere brygger for Nøgne Ø - nå har sin bryggeripub gående for fullt. Her kan du lese et blogginnlegg om stedet, og den offisielle hjemmesiden er her.Ølpolitisk

Debatten om alkoholreklame blusset opp på ny etter at det ble klart at Norge ikke fikk lov til å overprøve internasjonale retningslinjer for TV-reklame via kabel og dermed må vise alkoholreklame under f.eks. fotballkamper sendt fra utenlandske kanaler. Dette fikk selvfølgelig flere aktører innen alkoholbransjen til å hive seg på å kreve at også norske produsenter får reklamere på lik linje med utenlandske, og med dette går debatten videre. Enten man ender opp med reklameforbud eller ikke, vil det viktigste være å få en ordentlig politisk avklaring der også små og uavhengige bidragsytere til en positiv alkoholkultur i Norge blir tatt hensyn til. Ikke minst må muligheter til å drive saklig produktinformasjon bli lovformulert på en måte som går an å forholde seg til - uten å være prisgitt Helsedirektoratets tilsynelatende tilfeldige innfall.Ølnyheter fra bryggeriene

Mack Bryggeri
Mack Bryggeri - "Skarven ESB"

To Tårn Bryggeri (nyoppstartet bryggeri, mer info kommer)
To Tårn Bryggeri - "JuLian Preludium"

Ægir Bryggeri
Ægir Bryggeri - "Scotch Ale"
Ægir Bryggeri - "Wangensten Rakøl"Ølnyheter fra serveringsbransjen

Amundsen Bryggeri og Spiseri:
Amundsens Bryggeri & Spiseri - "Juleøl"

Schouskjelleren Mikrobryggeri:
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Tiny Dancer"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Winter IPA"

Sundbytunet
Sundbytunet - "Elvexir"
Sundbytunet - "Juleale"
Sundbytunet - "Kjellerpils"
Sundbytunet - "Vinterporter"

Provianten:
Provianten - "Lys Ale"Ølnyheter fra importørene

Belgia:
De Struise Brouwers - "Cuvée Delphine"

Danmark:
Mikkeller - "I Beat yoU"

Italia:
LoverBeer - "Madamin"

Nederland:
Bierbrouwerij Emelisse - "Black IPA"
Bierbrouwerij Emelisse - "Double IPA"
Bierbrouwerij Emelisse - "Rauchbier"
Brouwerij De Molen - "Mooi & Meedogenloos"
Brouwerij De Molen - "Rook & Vuur"

New Zealand:
8 Wired Brewing - "Batch 18 - Barrel Aged Imperial Stout"
8 Wired Brewing - "Hop Wired"
8 Wired Brewing - "Saison Sauvin"
8 Wired Brewing - "Tall Poppy India Red Ale"
8 Wired Brewing - "The Sultan Quadrupel"

Storbritannia:
BrewDog - "Abstrakt AB:07"
BrewDog - "Hops Kills Nazis"
St. Peters Brewery - "Cream Stout"

Tsjekkia:
Pivovar Nachod - "Primator Tmave Lezak"

Tyskland:
Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan - "Hefeweissbier Alkoholfrei"

USA:
Jolly Pumpkin Artisanal Ales - "Calabaza Blanca"
Jolly Pumpkin Artisanal Ales - "Luciernaga"
Lost Abbey - "Judgment Day"
Lost Abbey - "Lost & Found"
Port Brewing - "4th Anniversary"
Port Brewing - "La Cruda Porter"
Souther Tier Brewing - "Imperial Oat"
Uncommon Brewers - "Bacon Brown Ale"
Uncommon Brewers - "Golden State"


Som vanlig presiserer vi at dette er øl som er kommet inn i begrensede mengder og at det kun er et fåtall steder som fører disse, og sannsynligvis ingen steder som har absolutt alle...Om året som har gått og året som kommer

Vi i redaksjonen har kikket litt tilbake på ølåret 2011 og gjort oss noen tanker om hva vi tror 2012 kan bringe. Flere har allerede postet sine personlige lister over ølhøydepunkter for 2011 på blogger og ølforum, dette er noe vi oppfordrer enda flere til å poste der det måtte passe. Det finnes en rekke ølforum som kan også benyttes, og dette er noe som gir innsikt i hva de forskjellige ølentusiastene har brukt sin tid på - og ikke minst hva de har satt mest pris på. Summen av flere slike lister kan også være nyttig tilbakemelding til for eksempel dem som arrangerer ølfestivaler og øltreff. En fellesnevner vi allerede ser tydelig er at Nærbø Ølfestival scorer svært bra på riktig fokus og muligheten til å treffe bryggerne på stands.

Bloggere
Når vi først er inne på ølblogger og tilsvarende, så er dette noe vi tror vi kommer til å se enda mer av i året som kommer. Etter hvert som interessen for å smake og mene noe om øl øker, er det naturlig at det også blir et større behov for å formidle dette – i tråd med den generelt økte bruken av sosiale medier vi har i dagens samfunn. Disse høyst personlige øltestene har allerede på langt vei overtatt mye av rollen aviser og blader tradisjonelt har hatt med sine øltester. Det som er interessant er at dette ser ut til å gjelde så mye mer for øl enn hva vi ser for vin og andre alkoholholdige drikker. Vi tror dette skyldes at i bloggerene i mange tilfeller sitter på mer kunnskap om nettopp øl enn det som kommer frem i de mer tradisjonelle mediene. Mens avisene oftest konsentrerer seg om juleøl og sommerøl, er bloggerne mye flinkere til å snappe opp øl som selges i mer begrenset omfang via spesialpolene og dedikerte ølpuber. De er også til stede på festivaler i inn- og utland slik at nye øl og trender blir omtalt lenge før de når det vanlige publikum. Vi applauderer alle de som velger å bruke sin fritid på dette og håper at trenden vil fortsette med høyt nivå og integritet. Dette er imidlertid noe som krever at man er bevisst på sin posisjon og blant annet passer seg vel for å skrive negativt om en øl som tilhører en ølstil man ikke liker – eller ikke kan så mye om. Skriv gjerne om Berliner Weisse, men er det første gang du smaker en slik type øl: vær åpen om det.

Bryggeriene
Men la oss snakke om selve bryggeriene og ølene. Vi kommer til å se oppstart av noen flere håndverksbryggerier i 2012, det er allerede flere som er godt i gang med prosessen. Men vi tror ikke det blir mange og det ser også ut til å være snakk om ganske små bryggerier. Vi vil nok også se flere gårdsbryggerier og annet som mer eller mindre fremstår som hjemmebryggere med tillatelse til å servere eget øl i forbindelse med lokal matservering. Mest spennende tror vi at det kommer til å bli med flere brewpubs, flere serveringssteder snakker om det og tidspunktet burde være riktig i året som kommer. Om vi kikker litt på statistikken fra våre naboland som har kommet litt lenger i utviklingen så tilsier dette at vi dessverre også kommer til å miste noen håndverksbryggerier i løpet av det kommende året. Dette kan være konkurs eller ren avvikling på bakgrunn av manglende omsetning eller satsing på bryggeri av feil størrelse, som gjør det umulig å gå med overskudd. Det er ikke til å komme bort i fra at det er vanskelig å leve av å selge øl i Norge. Det er heller ikke usannsynlig at et av de store fabrikkbryggeriene legges ned eller reduseres til distribusjonslager for moderselskapet i løpet av året. Dette spøkelset har hengt over flere bryggerier en stund nå. Vi ser for eksempel at Arendals bryggeri går mot et år med store utfordringer foran seg.

Markedet
Vi tviler på at vi kommer til å se mer av typen «fiendtlige overtakelser» som vi har opplevd tidligere. Med dette mener vi at et stort bryggeri overtar et lite eller mellomstort bryggeri for å legge det ned, og dermed overta det lokale markedet. Trender i tiden tyder på at de store heller ønsker å være med å levere spesialøl i det høyere prissegmentet i samarbeid med de mindre bryggeriaktørene. Vi har sett noen forsøk tidligere fra de store bryggeriene på å brygge "mikro-øl", uten særlig stor suksess. Det er ikke usannsynlig at det har vært kikket og vurdert på oppkjøp av norske håndverksbryggerier, men de som befinner seg i den riktige størrelsen er neppe tilgjengelige eller av interesse. Det kan virke som mer fornuftig å komme inn på dette markedet gjennom sterke og stabile merker som importeres. Her kan det bli spennende å se hvilke strategier som bærer frukter. Er mange nok forbrukere lojale mot sine nye favorittøl, eller er det en evig jakt etter nyheter hele tiden som styrer entusiastene? Vi sier som Ole Brum og håper på begge deler. Vi er alltid klar for nye opplevelser, men ønsker samtidig stabil tilgang på de virkelige godbitene.

Trender
Blir det flere øltrender i 2012? Hjemmebrygging er ikke akkurat noe nytt, men hobbyen nådde vel nye høyder i 2011 etter de signalene som redaksjonen har snappet opp og ikke minst deltagelsen på ulike hjemmebryggerarrangementer. Med den økende interesse vi har sett for øl – og som vi allerede har antydet kommer til å øke enda mer neste år – er det bare naturlig at flere blir fristet til å prøve seg på å brygge godt øl selv. Trenden er også at flere våger seg på ”all grain” som alternativ til snarveien gjennom ekstraktbrygging. Bedre tilgang på råvarer igjennom spesialbutikker og et stadig økende antall mikrobryggere og hjemmebryggere som kan bistå med råd og veiledning er også noe av bakgrunnen for dette

Øl
Hva slags øl kommer vi til å se mer av i året som kommer? Vi tror tilstanden der kraftige IPA/IIPA og imperial stouts representerer det hotteste av det hotte er på vei ut. Interessen for surøl ser ut til å være på sterk fremmarsj, og blir i stadig større grad akseptert av mennesker med en mer "vanlig" interesse for mat og drikke. Samtidig ser vi en større interesse for mildere klassiske øltyper med mer komplekse subtile smaker som saison og gårsdsøl/slottøl. Denne interessen for det autentiske og tradisjonelle tilsier at vi går mot øl lagret på trefat, hvor bakterier og villgjær vil få være med å påvirke smaken av ølet. Her snakker vi ikke bare om lambic-typer men eksperimentering med forskjellige øltyper og hvilken påvirkning fatlagring vil gi. Selvfølgelig tror vi også at vi vil få se mange resultater av å legge kraftige øl på fat av typen whisky, cognac, rødvin osv., men den mest spennende delen av trenden tror vi allikevel villgjæren vil stå for.

Kom sammen!
Vårt tips til ølentusiasten for 2012 er å stifte ølklubber, eller i det miste samle venner til fellessmaker. Det kommer stadig nye øl og mange av dem er relativt kostbare – 200-300 kroner flasken er ikke lenger så uvanlig, og importøl av en viss kvalitet ligger gjerne på mellom 100 og 200 kroner stykket som standard. Vi har vent oss til å se på øl som vin og aksepterer høye priser dersom det smaker ekstraordinært, men det er likevel ikke alt som nødvendigvis er verdt prisen, eller som kanskje er for snevert for ens egen smak. Del derfor heller noen flasker med dine likesinnede - det kan gjøres privat, eller man kan samles på puben til faste dager. Og dessuten er det er mye mer sosialt. :-)

Vi ønsker dere alle et nytt og spennende øl år 2012 - nyttårsforsettet kan jo for eksempel være å få smakt minst én god øl dere på forhånd ikke hadde trodd dere skulle like..?


Da sier vi i redaksjonen takk for denne gang - fram til neste utgave: GODT NYTT ÅR og SKÅL! :-)Skummende og vennlig hilsen fra
Stian Krog, Erik Dahl og Yngvar Ørebek
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund

Thursday, October 06, 2011

Norske Ølbrev - Nyhetsbrev fra NORØL - Nr. 7, 2011

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi intet microbryggeri.

Norske Ølbrev - Nyhetsbrev fra NORØL - Nr. 7, 2011

Ustabilt og dårlig vær preger store deler av landet for tiden, kveldene blir kortere og temperaturen synker. Bladene bruner og ølpreferansene er for mange kanskje ikke i retning lyst og lett lenger? Med andre ord: det er definitivt høst. Bryggeriene jobber nærmest døgnet rundt for å komme i havn med juleøl-relaterte aktiviteter, mens festivaler og happenings fortsatt er på gang flere steder i landet. Mikrobryggerier og bryggeripuber, eller planer om å etablere slike, har det også vært en del av i det siste. Og i mellomtiden går debatten i øl-Norge omkring reklame og reklameforbud videre, der de siste tiders utvikling har satt fokus på det håpløst inkonsekvente og løslig definerte alkohollovverket her i landet, og ikke minst hvordan reglene blir tolket og håndhevet. Mer om alt dette kan du lese i denne utgaven av Norske Ølbrev.

Nytt fra Norge

Det dukker stadig opp nye mikrobryggerier og bryggeripuber her til lands, og planlegges enda flere. Vi tar med noen av dem som har vært i media i det siste:

Mikrobryggeri i Haugesund?
Nettutgaven til Haugesunds Avis skrev nylig om mulig oppstart av mikrobryggeri i Haugesund. Gründeren Bjørn Dybdahl ønsker å etablere et mikrobryggeri i byen, som aldri egentlig har hatt sitt eget bryggeri. Haugesund var i tillegg totalt tørrlagt fram til 1960, og hadde ikke sitt eget Vinmonopol pol før så sent som 1978, men tidene har forhåpentligvis forandret seg - Egersund og Stavanger har begge bryggerier; Nærbøfestivalen har kommet og etter det redaksjonen har registert er det generelt bra representasjon av både hjemmebryggere og ølentusiaster i området. Uansett, her er det bare å ønske lykke til!

Mikrobryggeri på Finse
Det ser også ut som om det har dukket opp et mikrobryggeri på Finse - dette er sakset fra Drikkeglede.no:

"Finsehytta ligg midt mellom Hardangerjøkulen og Hallingskarvet. Her serverast kortreist mat og øl som er brygga på Finsehytta sitt eige bryggeri - Finse 1223 Microbryggeri - av reint og friskt fjellvatten, byggmalt, humleblom og ølgjær. Til og med bryggeriet er ”kortreist”, det er laga i Hardanger og har kapasitet på ca 600 liter pr. brygg.
Det vert brygga jamt og trutt heile året og ølet er lagra i 1000 liters trykktankar på eige kjølerom. Det vert brygga 2 slag øl på Finsehytta bryggeri, begge av typen undergjæra lagerøl, som etter utgjæring vert modna ved + 4 grader C i minst ein månad. På denne måten klarnar ølet utan filtrering og beheld alle smaks- og aromastoff. Les meir på Finsehyttas heimeside."

Vi ønsker også Finsehytta lykke til og håper på flere nyheter herfra etter hvert.

Norske Ølbrev har tidligere skrevet om planene for å starte mikrobryggeri på Svalbard, og der går ting fremover: Helse- og omsorgsdepartementet er nå mer åpne for å endre på lovverket fra 1928, som forbyr produksjon av alkoholholdige drikker på Svalbard i sin helhet. Når dette kan være på plass er en helt annen historie, men redaksjonen er som alltid optimistiske og håper på en snarlig saksbehandling. Les mer om dette i Svalbardposten.

Nytt fra utlandet

Eksplosjon i Belle Vue-bryggeriet
Det var nylig en eksplosjon i det belgiske bryggeriet Belle Vue, der to personer ble alvorlig skadet. En lekkasje fra et ammoniakkrør forårsaket eksplosjonen, og de eksternt innleide arbeiderne ble skadet da de skulle ta fra hverandre en gammel rørløsning og montere en ny. Lekkasjen ble stoppet kort tid etterpå, og det skal ikke være fare for miljø eller helse til naboer og nære omgivelser. Belle Vue er en del av bryggerigiganten InBev.

Svensk ølbransje i harnisk over utydelig lovverk
Det er ikke bare i Norge at debatten om alkoholreklame går høyt. Horeca-bransjens magasin "Aperitif" melder at den svenske serverings- og bryggeribransjen nå raser over det utydelige regelverket omkring markedsføring av alkoholholdige produkter, som fører til vilkårlige tolkninger av hva som er lov og ikke. – Hvordan skal man tolke lovtekster om at reklamen ikke skal være «påtrengende» eller «oppsøkende», spør Flavia Bergström, Brand manager i Altia Sweden, eksempelvis... På samme måte som i Norge er også problemstillingen med at utenlandske TV-kanaler kan sende alkoholreklame mens svenske produsenter ikke kan, svært aktuell. Les mer om dette under "Ølpolitisk" nedenfor.

Nytt/oppdatering om festivaler

6. til 8. oktober er det duket for nykommeren Oslo Ølfestival i regi av Aker Brygge og Tjuvholmen. Det reklameres med over 50 arrangementer på over 25 serveringssteder og rikelig med smaksopplevelser av mat og drikke.

Omtrent samtidig - den 7-9. oktober, arrangeres Hardanger Frukt- og Siderfestival i Øystese, Hardanger. Strengt tatt er vel ikke dette en ølfestival, men siden sider og øl ofte nevnes i samme åndedrag og festivalen i år også skal ha fokus på mikroøl og ølbrygging, tar vi det med likevel.

22. oktober arrangerer Jæren Ølklubb Ølfestivalen 2011 på Nærbø i nærheten av Stavanger. På dagtid blir det ølmesse med foredrag fra kjente ølpersonligheter som Espen Lothe (Kinn Bryggeri), Petter Nome (Bryggeriforeningen), Eddie Szweda (Midtfyns Bryghus, Danmark), Mike Murphy (Lervig Aktiebryggeri) og andre. På kvelden kjøres det en mer uhøytidlig "oktoberfest", så her er det duket for et vidt spekter av ølopplevelser.

28-29. oktober - NORØLs juleølfestival
NORØL melder at festivalen i år er flyttet fra Majorstuen og Betong på Chateau Neuf til Kulturkirken Jakob på Grünerløkka. Etter flere år med varierende kvalitet på gjennomføringen har NORØL selv tatt kontrollen over festivalen, og gjort en virkelig storsatsing på juleøl. Alle norske bryggerier skal levere juleøl til festivalen før slippdatoen 31.oktober, og dette kan altså kalles en førpremiere på årets juleøl! Festivalen lover smakebiter av alle norske juleøl, fra alkoholfritt og butikkøl til de sterkeste spesialbrygg. I tillegg til juleøl vil det også være en egen avdeling for samlere av øleffekter. Bryggeriforeningen har i år som i fjor utlyst prisen "Årets Ølhund", som tildeles personer ”som på uegennyttig grunnlag har gjort norsk øl store tjenester”. I år har NORØL inngått et samarbeid om utdeling av denne prisen, som vil skje på festivalen. Gå inn på Drikkeglede.no for å lese mer om prisen, se de nominerte og gi din stemme (legg inn stemmen i kommentarfeltet). Et panel vil også kåre årets juleøl, og alle kan stemme på årets publikumsfavoritt blant ølene. Mer info vil komme på NORØLs nettsider etter hvert.

29. oktober: Dersom du ikke skal på NORØLs juleølfestival, minner vi om En kompromissløs sake-aften, der Venner av Nøgne Ø sammen med Nøgne Ø og Bølgen & Moi i Kristiansand presentere en helaften hvor alle retter er komponert spesielt for å serveres med forskjellige typer sake. Er du på Facebook kan du kikke på happeningen her, og mer info om arrangementet kan også leses på http://www.vanø.no/wp-content/uploads/2011/09/Invitasjon-til-en-kompromissl%C3%B8s-sake-aften.jpg.

Ølpolitisk

Reklamedebatt
Mange har fått med seg utviklingen i den pågående debatten om alkoholreklame, der bryggeriforeningen - representert ved Petter Nome og nettportalen Drikkeglede.no - har vært i klammeri med Helsedirektoratet. Den siste utviklingen i denne saken er at nettstedet også har fått forbud mot å legge ut lenker til avisartikler fra vanlige media, som NRK, Dagbladet, osv. Redaksjonen mener dette er et klart brudd på allminnelig pressefrihet, og støtter helhjertet Drikkeglede.no sin ankesak i Handelsrådet. Slike ting tyder på at Helsedirektoratet har utviklet et solid "horn i siden" til Nome og bryggeriforeningen, der regelverket blir tolket svært kreativt for å slå så hardt som mulig ned på en av Norges mest profilerte nettsteder for ølinformasjon. Svært beklagelig, og det hele blir ekstra absurd med tanke på at Norge nylig har fått endelig avslag fra EU om å nekte internasjonale TV-selskaper å sende alkoholreklame på norsk TV. Situasjonen vil jo bli ganske merkelig hvis dette ikke fører til at også norske bryggerier kan reklamere på TV, noe som har blitt påpekt i kjølvannet av nyheten. Situasjonen er på mange måter avgjørende for reklameforbudets status her i landet, og flere politikere har imidlertid gått ut mot Helsedirektoratet og krevd en gjennomgang av regelverket for å harmonisere hvordan reglene blir håndhevet i forhold til ulike aktører, samt å klargjøre for publikum hva man kan gjøre og ikke gjøre. Vi venter i spenning på utfallet av disse sakene, som utvilsomt vil bety mye for hva slags føringer norsk ølkultur vil leve under i framtiden.

Ølnyheter fra bryggeriene

Lervig Aktiebryggeri
Lervig Aktiebryggeri - "Nærbøl" - festivaløl for Ølfestivalen på Nærbø (se annonsering ovenfor)

Macks Bryggeri
Macks Bryggeri - "Sundquist IPA" (første IPA fra et av de store bryggeriene her i landet!)

Nøgne Ø
Nøgne Ø - "Der Kollaborator"
Nøgne Ø - "India Saison"

Trollbryggeriet
Trollbryggeriet - "Slogen Fjord"

Ægir Bryggeri
Ægir Bryggeri - "Der Kollaborator"

Ølve På Egge Bryggeri
Ølve På Egge Bryggeri - "Helgenkongen"

Ølnyheter fra serveringsbransjen

Her har vi denne gang også tatt med noen "nyheter" som har blitt oversett i tidligere utgaver av Norske Ølbrev...

Amundsen Bryggeri og Spiseri:
Amundsens Bryggeri & Spiseri - "Imperial Dunkel Wit (m/Nøgne Ø)"
Amundsens Bryggeri & Spiseri - "Fenrir (m/Ægir)"
Amundsens Bryggeri & Spiseri - "Black No 1 (m/Schouskjelleren)"
Amundsens Bryggeri & Spiseri - "Røyk Porter"

Oslo Mikrobryggeri
Oslo Mikrobryggeri - "Boston Lager"

Schouskjelleren Mikrobryggeri:
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Albale"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Carameal"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Dunkel Weisen"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Dust Bowl"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Full Century Ale"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "OSB"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Samba"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Sixty Mile Smile"
Schouskjelleren Mikrobryggeri - "Uncle Knut"

Trondhjem Mikrobryggeri:
Trondheim Mikrobryggeri - "Pale Extra"

Klostergården Håndbryggeri:
Klostergården Håndbryggeri - "Sommerøl"
Klostergården Håndbryggeri - "Havrestout"
Klostergården Håndbryggeri - "Imperial Stout"
Klostergården Håndbryggeri - "Røykøl"

Provianten:
Provianten - "Amber"
Provianten - "Hefe Weissbier"
Provianten - "Pale Ale"

Espedalen Fjellbryggeri:
Espedalen Fjellbryggeri - "Juleøl"
Espedalen Fjellbryggeri - "Kölsch"
Espedalen Fjellbryggeri - "Red Ale"

Ølnyheter fra importørene

Belgia:
Brasserie Artisanale de Rulles - "Blonde"
Brasserie Artisanale de Rulles - "Brune"
Brasserie Artisanale de Rulles - "Estivale"
Brasserie Artisanale de Rulles - "La Grande 10"
Brasserie Artisanale de Rulles - "Triple"
Brouwerij Het Anker - "Couden Carolus Classic"
Brouwerij Het Anker - "Gouden Carolus Tripel"
Duvel Moortgat - "Maredsous 8 Brune"

Danmark:
Grassroots Brewing - "Ungstrup Seasoned Veteran"
Nørrebro Bryghus - "Ravnsborg Rød"
Svaneke Bryghus - "Julebryg"

India:
United Breweries Group - "Kingfisher Lager"

Nederland:
De Molen - V Years (VY XX/M)
De Molen - Bloed, Zweet & Tranen
De Molen - Molenbier

Spania:
Damm - "Lemon 6-4"
Mahou - "Cinco Estrellas"

Storbritannia:
BrewDog - "Høst Porter" (BrewDogs "Alice Porter" som er produsert med egen etikett for det norsk-danske markedet!)
Camden Town Brewery - "London Porter" (m/Kissmeyer Beer)
Inveralmond Brewery - "Santa's Swallie"
Ramsgate Brewery - "Gadds Double IPA"
Ramsgate Brewery - "Gadds/Revelation Cat Back To Basic West Coast IPA"
Theakston - "Old Peculier"
Thornbridge Brewery - "Kill Your Darlings"

Sverige:
Dugges Ale & Porterbryggeri - "Brandmästare Andréns Törstsläckare"
Dugges Ale & Porterbryggeri - "Johannas Bästa"
Dugges Ale & Porterbryggeri - "Terrassens Weiss"
Oppigårds Bryggeri - "Byggver CM Dubbel"

Thailand:
Thai Beverages - "Chang (Light)"

USA:
Dark Horse Brewing - "One"

Som vanlig presiserer vi at dette er øl som er kommet inn i begrensede mengder og at det kun er et fåtall steder som fører disse, og sannsynligvis ingen steder som har absolutt alle...

Da sier vi i redaksjonen takk for denne gang - fram til neste utgave: SKÅL! :-)

Skummende og vennlig hilsen fra
Stian Krog, Erik Dahl og Yngvar Ørebek
NORØL - Norske Ølvenners Landsforbund

Wednesday, October 05, 2011

Æljær på Tindlund og straff for å gi følk ærbe.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har han Morten blitt rana igjen, midt på dagen. Men heldigvis var det en som så det og følte etter ranræne. Rektig gjort. Man påstår forøvrig i Sarpsborg kommune at viltnemda følger etter de tre æljæne her nede på Tindlund, men han derre viltnemda ser vi lite til gett. Ligger nok i buskasset. "I utgangspunktet er ikke elgen farlig, men det er klart at det kan skape farlige situasjoner dersom den blir skremt og plutselig farer til og løper ned folk og biler, sier Rosten." Avliv.

Ti utlendinger uten arbeidstillatelse fikk jobb på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Nå venter en kjempebot for sykehuset.


Tenk æ. Straffe folk fordi de gir folk arbeid! PELL DERE OVER PÅ TRYGD Æ GETT!!

Og Shayk Mohammad Al-Yaqoubi oppfordret syrisk opposisjon til revolusjon fra moskeen. Og vi synes vel at det er sånn litt OK ihvertfall, men hva om han hadde gjort det fra en moske i Oslo. Oppfordret til revolusjon, mener jeg, mot den norske staten. Ville vi da ha syntest at det var litt OK ihvertfall?

Amazon Associates