Monday, September 26, 2016

Skamløst dårlige politikkere i øssfåll.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg og Øssfåll har vi skamløst dårlige politikkere. NTB fortalte oss for en stund siden at når det korrigeres for trafikkmengde, vil det bli investert fem ganger så mye penger i Oppland som i Østfold. Er det på tide at noen pampepolitkkere bør ta sin hatt å gå? Nederst på alle målinger og lite penger til veier. Det ser ut til at politikk har mest å si for størrelsen av bevilgningene, og ikke hva som tjener landet som helhet. Når våre politikkere ikke får gjennomslag PÅ NOENTING så bør de ta sin hatt å pelle seg ut av pampekontorene!!

Trist for jentene om de rødgrønne vinner fram.

Vyrde Lesar.

Trist for jentene om de rødgrønne vinner fram, for da blir det vel forbudt å motta lån/stipend/støtte av Innovasjon Norge igjen. Som kjent var det lettere, under de rødgrønne, å få gründerstøtte til å "utvikle" en ny brunost, enn å få støtte til sin egen bedrift innen helsesektoren, og der er det flest jenter som kjent.

Om de rødgrønne vinner fram.

Hvorfor finnes ingen turistveier i Østfold?

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg regner ordførern med at det ordner seg når man skal rive 2-300 boliger, fabrikker, skoler ... for å få ei jernbanelinge som går gjennom Tarris, ødelegger Olavsvollen, ødelegger Glengshølen .. men vi har fått brygge i Sannesund.


Hvorfor finnes ingen turistveier i Østfold? Dype furuskoger, morener og ra, skjærgård og teltcampingplasser? Over store deler av landet dukker det opp turistvegprosjekter, men ikke i bakevjeØssfåll. Vi har for veike og dårlige politikere som bør ta sin hatt Å GÅ! De følger ikke med i timen ... og nå skal de lage hurtigtogjernbane som ser ut som en s .. gjeeesp .... men husk, det er du og jeg som betaler for unnlatelsene!

Wednesday, October 14, 2015

Ny negativ rekord.

Vyrde Lesar.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.
Og på den absolutte bunn : Sarpsborg kommune ..... styrt av Arbeiderpartiet i 102 år (statistikkene inkluderer sykdom, industripolitikk, skoler og det meste annet). Nordmenn generellt forstår ikke/vet ikke hvor ille det står til i Østfold og Sarpsborg spesielt. Valgdeltagelse på ca 50%, enkelte valgområder ca 30% .. politikerne plukkes ikke ut til verv etter dyktighet i Sarpsborg Arbeiderparti, men etter kjønn!!! Politikken har stagnert ...

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, sier Britt Tunby i NAV Østfold.

Nå har vi nemlig flest med nedsatt arbeidsevne også.
Ved utgangen av årets sommer var det i Sarpsborg registrert 2.968 personer med nedsatt arbeidsevne. Det utgjorde 8,8 prosent av befolkningen i kommunen. Andelen var større enn i hele landet samlet, da 6,2 prosent av Norges befolkning hadde nedsatt arbeidsevne, viser tall fra NAV.

Stor forskjell.

Og det er relativt store forskjeller når det gjelder hvor stor
andel av befolkningen som er registrert med nedsatt arbeidsevne og som mottar arbeidsavklaringspenger, om man ser på landets fylker. Mens Rogaland er det fylket hvor lavest andel av befolkningen er registrert med nedsatt arbeidsevne, finner man flest registrerte i Østfold. Ved utgangen av juni var det 7,9 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år i Østfold registrert med nedsatt arbeidsevne. I Rogaland var tallet 4,5 prosent, og det skiller altså hele 3,4 prosentpoeng forskjell mellom de to fylkene.

– Det er uheldig at Østfold topper de fleste negative statistikkene, men sånn har det dessverre vært over lang tid. Vi er det fylket i landet med flest uføretrygdede, vi er blant de fylkene som har flest sykmeldte og folk på AAP arbeidsavklaringspenger), sier kommunikasjonssjef i NAV Østfold, Britt Tunby til Byavisa.

Nye krav.

Den vanligste diagnosen blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger er ifølge NAV psykiske lidelser. Ved utgangen av juni hadde 41 prosent en psykisk lidelse, og blant disse hadde omtrent halvparten angst- og depressive lidelser, en fjerdedel lettere psykiske lidelser og en fjerdedel andre psykiske lidelser. Innen diagnosegruppen «Andre psykiske lidelser» er stoffmisbruk, hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD), bipolarlidelse og personlighetsforstyrrelse diagnosene som flest har.

– Er østfoldinger mer syke enn andre i landet, Britt Tunby?

– Ut fra sykefraværsstatistikken ser det sånn ut, vi er blant de to-tre fylkene med høyest sykefravær, og vi har ingen grunn til å betvile at sykmeldingene er korrekte.
NAV setter i disse dager større fokus på oppfølging av sykmeldte, kravet til arbeidsrelatert aktivitet skjerpes. I motsetning til for 10-15 år siden, da man ble henvist til å være hjemme inntil man var helt frisk, er nå arbeidsplassen i mange tilfeller viktig for å bli fortere frisk eller opprettholde helsen. Arbeid er bra for helsen, heter det nå. Av og til er 100 prosent sykmelding nødvendig og riktig, men langt fra så ofte som det praktiseres i dag, sier Tunby.

UT I ARBEID: Arbeid er bra for helsen, sier Britt Tunby i NAV Østfold. Hun synes det er uheldig at fylket igjen topper en negativ statistikk. Østfold har flest med nedsatt arbeidsevne.

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Vyrde Lesar. 

Jeg har fått svar fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (det nøttær ente å preke om likestilling, man må handle og Sarpsborg Arbeiderblad ser ikke ut til å bry seg, bare de tjener pæng) :

Diskriminerende stillingsannonse - rengjøringsassistent - privathjem.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt en henvendelse om en stillingsannonse som er publisert i Sarpsborg Arbeiderblad. Ombudet har ikke kontaktinformasjon til arbeidsgiver. Vi sender derfor dette brevet til Sarpsborg Arbeiderblad ettersom dere har utlyst denne annonsen og dermed har et medvirkningsansvar.

I annonsen søkes det etter en «norsk vaskehjelp […] for rengjøring i to private hjem».
Nedenfor vil ombudet redegjøre for forbudet mot diskriminering. Deretter vil vi forklare hvilke opplysninger vi ber om i en tilbakemelding fra dere.

Forbudet mot diskriminering.

Det er forbudt å legge vekt på kjønn, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i alle sider av et arbeidsforhold. Dette følger av henholdsvis likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljøloven kapittel 13, og diskrimineringsloven om seksuell orientering.

Forbudet gjelder også ved utlysning av stillinger. Forbudet gjelder med mindre forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Forskjellsbehandlingen må heller ikke være uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles.

Anmodning om redegjørelse.

Ombudet ser at arbeidet som rengjøringsassistent skal utføres i private hjem. Et spørsmål i denne saken er derfor om denne typen arbeidsforhold rammes av lovens unntaksbestemmelse for personlige forhold, jf. § 2, slik at diskrimineringslovens forbud mot diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse ikke gjelder.

I merknadene til diskrimineringsloven i ot.prp. nr. 33 (2004-2005) står det i del II, punkt 7.7 at unntaket personlige forhold må tolkes snevert. Med personlige forhold menes rent private anliggender. Det er presisert i forarbeidene at grensen for hva som anses som personlige forhold må trekkes på bakgrunn av en helhetsvurdering, jf. ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s.204.
Ombudet har lagt til grunn i sin praksis at når det skal utføres arbeid i et privat hjem, er ikke hjemmet like privat lenger. En utlysning av en slik stilling vil altså ikke kunne unntas fra lovens virkeområde, og forholdet vil kunne rammes av diskrimineringsforbudet.

Ombudet kan ikke se at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse for denne stillingen. Ombudet mener derfor at stillingsannonsen i utgangspunktet er i strid med diskrimineringsloven om etnisitet § 6. Ombudet ønsker på bakgrunn av ovennevnte en tilbakemelding fra Sarpsborg Arbeiderblad snarest og senest innen 16. oktober 2015 på om dere endrer annonseteksten slik at det ikke lenger stilles krav til nasjonal opprinnelse.
Mener dere at det foreligger saklige grunner til å stille krav til nasjonal opprinnelse, ber ombudet om en redegjørelse for dette. Ombudet vil da foreta en vurdering av om forskjellsbehandlingen er tillatt. Vi understreker imidlertid at unntaksadgangen tolkes strengt og at det skal en del til før det er tillatt å stille et slikt krav.

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om en stillingsannonse er i strid med de nevnte lovene, jf. diskrimineringsombudsloven § 3. Dersom en virksomhet ikke retter seg etter ombudets uttalelse, har ombudet hjemmel til å fatte vedtak om retting eller stansing, jf. diskrimineringsombudsloven § 4, jf. § 7. Ombudets vedtak kan påklages til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

For eventuelle spørsmål, kan dere ta kontakt med saksbehandler xxxxx på tlf ...
Vennlig hilsen
xxxx
seniorrådgiver
xxxx
seniorrådgiver

Beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Vyrde Lesar.

Da har alle som ga en ekstrastemme på Steinar Haakenstad under valget fått beskjed, og beskjeden fra Arbeiderpartiet er ædæ-bædæ.

Arbeiderpartiet har valgt noen andre (noen som gjør som Sarpsborg Arbeiderparti sier), som knapt har vært synlige under valget eller i de 12!!!!! åra de vistnok har sittet i bystyret, til lederverv.

Og kvalifikasjonene? Tja, de er valgt fordi de er jenter ..... "det å løfte den kvinnlige lederandelen i partiet, har vært noe av det viktigste denne gangen ..." sier lederen for de misunnelige, ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Hører du det Haakenstad, du har feil kjønn!!!! (men vi vet jo at du skurrer i parrti, du er jo istand til å tenke sjøl!!!)

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen.

Vyrde Lesar.

Jeg har skrevet brev til fylkesmannen :

Hællæ.

Sarpsborg kommune har oppgradert parken i sentrum, Kulås, og har brukt kinesisk stein. Jeg har bedt Sarpsborg kommune om opplysninger om hvilke kinesiske firmaer som er benyttet til uttak, hugging og transport av stein, for å sjekke at de kinesiske arbeiderne ikke jobber under slavebetingelser og at HMS er ivaretatt. Det vil være betenkelig om en kommune ikke tar hensyn til arbeidsbetingelsene til de arbeidere som leverer det de bestiller, spesielt når kommunen har lansert seg som en "FairTrade" kommune. Kommunen nekter å gi meg et svar og henviser meg til et privat firma. Jeg har ikke innsynsrett i dette firmaet og kommunens svar er i realiteten et avslag på innsyn i opplysningene jeg ber om. Sivilombudsmannen har bedt meg om å kontakte fylkesmannen. Her er kommunens svar på min forespørsel (og jeg har sendt flere purringer og fortalt at jeg ikke har innsynsrett i private firmaer). Saken er muligens registrert i kommunens post-liste, noe som er umulig å sjekke, da kommunens post-liste er delvis ute av drift, og har vært det i månedsvis.

*********************************

"Hei Roger. Du har tidligere fått svar om at du kan sende dine spørsmål direkte til salgsingeniør Jon Løkkeberg i Heimdal Granitt & Betongvare som har importert steinen til Kulås Amfi. Det er de som evt. må svare på detaljspørsmål om steinens opprinnelse. Epost-adressen hans er jon@hb.no Jeg kan likevel opplyse om at Sarpsborg kommune stiller krav til sine underleverandører, også når det gjelder HMS og lønnsbetingelser for ansatte. Dette gjelder også ved kjøp fra utlandet. Vedlagt finner du ILO-konvensjon94. Dette dokumentet var en del av kontrakten som entreprenøren for Kulås Amfi måtte signere for å få jobben. Fra vår side anser vi med dette denne saken for avsluttet. Vennlig hilsen Henrik Diskerud Meyer Kommunikasjonsrådgiver, Sarpsborg kommune"

*********************************

Så hvorfor denne interesse for kinesiske arbeidere og deres arbeidsforhold? De siste månedene har pressen fortalt om tilstandene i deler av kinesisk industri og deres brudd på menneskerettigheter og avtaler ..... og "man skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv ...." Sivilombudsmannen sier at klagen skal sendes Sarpsborg Kommune, men jeg sender også en kopi direkte til fylkesmannen, slik at klagen ikke "forsvinner" slik som sist ....

Tuesday, October 13, 2015

1000 eller 5000 flyktninger, planleggingen er i gang i Sarpsborg kommune?

Vyrde Lesar. Sarpsborg kommune er ca Norges 12. største kommune og det medfører et stort ansvar for å bosette flyktninger. Regjeringa regner med mellom 75 og 100 000 flyktninger til Norge i løpet av neste år, muligens inkludert Støre sine 10 000. Det betyr at flyktningene må bosettes over hele landet og at Sarpsborg kommune​ må ta i mot ca 1000 stykker om man regner pr innbygger (hundte tusen delt på fem millioner ganger femtifemtusen). Jeg regner med at planleggingen er i full gang og at man tar med i planene familiegjenforening. Da vil det bli ca 4-5000 vi etterhvert skal bosette. Kan vi, kommunens innbyggere, bli oppdatert på planene? Hvor skal det opprettes foreløpige leire, når starter byggingen av hus og leiligheter, hvilke skoler skal utvides etc. etc .... Jeg er sikker på at dette driver Sindre Martinsen-Evje​ og hans stab å regner på allerede, men vi, innbyggerne, har ikke hørt noe enda. Og dert er rart, nei forresten ikke rart, men som vanlig, helt vanlige innbyggere i kommunen som etterspør løsningene, i Sarpsborg Arbeiderblad​ sover de jo, og de kan heller ikke regne....

Friday, September 25, 2015

I Sarpsborg har me ikke noko lik detta.

Vyrde Lesar. I Sarpsborg har me ikke noko lik detta.

Jungle Temple by kevin_pauly on Sketchfab

Sunday, April 06, 2014

Vårvårhøsthøst

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg lar våren vente på seg, men ....

Sunday, March 24, 2013

I Sarpsborg er det kaldt, planlegge reise?

Vyrde Lesar. I Sarpsborg er det kaldt, planlegge reise?
Vis Veibeskrivelse for bil til Sarpsborg i et større kart

Thursday, January 31, 2013

Jeg skal på et treff ....

"Jeg skal på et treff" sa tenåringen. "Jeg kan kjøre deg" svarte jeg og sånn ble det. Det viste seg at treffet var sør i Frankrike, men et ord er et ord. Vi la avgårde med Color Line til Kiel (begynner å bli kjedelig den båten, oppgrader litt æ) og stilte inn GPS'en på Ieper (Ypres) i Belgia. Her var det tre store slag under første verdenskrig og det var her tyskerne for første gang brukte gass. "In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on row ....." Minnemerket over de som bare forsvant var stort og mektig, mange døde ved denne fronten, både ved Ypres og senere ved Somme. Det var mange kors ....

Dagen etter la vi kursen mot Caen i Normandie (OK, let's go) for å besøke invasjonsstrendene fra 1944. Her gikk de allierte i land for å åpne en ny front, for å lette trykket på de sovjetiske armeene på Østfronten og her deltok den norske marine. Det vaier norske flagg i Normandie. Strendene med kodenavnene Utaha, Omaha, Gold, Juno og Sword har hugget seg inn i historien og også her lå kirkegårdene og minnesmerkene etter de falne tett. Det var mange kors ....

Deretter gikk veien mot Paris, (C'était la gaieté, Paris, C'était la douceur aussi. C'était notre tendresse ..) hvor vi besøkte det som besøkes skal, inklusiv Mona Lisa, Sacre Coeur (hvor vi tente lys for døde besteforeldre og som ble okkupert av arbeidere fra Rohne sist jeg var her i 1981 og vi ble sluppet ut gjennom en bakdør av en bekymret prest) og selvsagt fortauskafeene hvor vi drakk kaffe, biere, vin og spiste cous-cous, nordafrikas lapskaus. Vi holdt oss godt unna jålematen. Paris var varm, støyende og intensiv. Vi var for mange turister, men tenåringen drev meg fram, vi la mil bak oss, per pedes. Vi bodde i boulevard Voltaire, på Grand Hotel Voltaire med ca en stjerne. Ikke mye luxus, men rimelig og det var sentralt, buss 69 fører deg rett til turistsentrum og det lå nær en parkeringskjeller, vi kjørte rett ned ved ankomst. Paris kan være tøff å kjøre i for en stakkar fra Sarpsborg, og å finne parkeringsplass er nesten umulig. Etter tre overnattinger takket vi for oss og satt kursen mot Taize, hvor tenåringen skulle treffe 20 andre sarpinger og fem tusen andre tenåringer fra hele verden. Da vi kom fram, tok tenåringen litt voks i håret, sekken på ryggen og borte var'n. Pappaen satte kursen mot Verdun.

Ved Verdun (
In the field where flowers grow, the dead lay buried far below) stod et annet av første verdenskrig veldige slag. Die Blutmühle kalte tyske soldater slaget og franske soldater breket som sauer på vei til Verdun, de skulle på slaktebenken. Jeg ble med på en rundtur blandt annet til Douamont, et av Verduns fort, og man kunne her se at hele området kun bestod av krater. Det var krater i kraterne og her døde flere hundre tusen soldater. Det var mange kors .... Europas krigskirkegårder og mange kors gjør det rart å tenke på at EU, verdens mest vellykkede fredsprosjekt, aldri har fått Fredsprisen. Desverre .....

Fra Verdun dro jeg hjem, rett hjem. Det var 170 mil som jeg tok i et jafs på 20 timer og da jeg kom hjem stod det 4000 km på triptelleren, tanken var tom og jeg hadde holdt ord. "Jeg kan kjøre deg."

Wednesday, January 16, 2013

Kjøper man seg en bolig i Sarp til fem mill må man betale 125 000 i dokumentavgift. I Sverige 821 kroner.

Vyrde Lesar.

Kjøper man seg en bolig i Sarpsborg til fem millioner, så må man betale 125 000 i dokumentavgift til staten. I Sverige er prisen 821 kroner. Det er en forskjell på 124 179 kroner det se. Siden ingen andre i Parrti ser ut til å ville forsvare denne forskjellen, så ser jeg meg nødt til å gjøre det. Dokumentavgiften er nemmelig en avgift vi i Arbeiderpartiet setter stoooor pris på da den har økt noe enormt de siste årene, og skuffer penger inn i vår slunkne statskasse. Folk flytter oftere og oftere og boliger blir dyrere og dyrere og dette er noe vi i Arbeiderpartiet setter pris på. Fortsett å fløtt folkens, for når pengene i kisten klinger ..... vi i Parrti tror at denne avgiften holder prisen på boliger nede, sier Svein Roald i Aftenposten, så derfor vil vi fortsatt ha den. Problemene med sterk boligprisvekst handler først og fremst om manglende boligbygging, dette løses ikke gjennom skattesystemet, sier vår finanspolitiske talsmann Torgeir Micaelsen. Velg sjøl ...

Og vi i Arbeiderpartiet har extremt mye viktig å bruke disse pengene på. Frekksempel u-hjelp. Norge betalte i 2011 godt over to milliarder i bistand til de 20 mest korrupte regimene i verden og tilsammen brukte vi over 30 milliarder på u-hjelp. Det er mer enn vi bruker på veier og jernbane og er selvsagt en av grunnene til at vi er for bompenger overalt i hele landet . Men vi sjekker ikke om u-hjelppenga kommer fram, om u-hjelpa virker, fordi det er sånnt som Høire og Frp vil, og da er det selvsagt dumt. Så vi vet ikke om u-hjelpa virker, men gjør det noe da, det er jo mye som ikke virker her i verden. Vi i AP har ikke villet gjennomføre reell evaluering av bistandsarbeidet eller bruken av bistandsmilliardene. Sjøl jeg foreslo på Facebook at AP i Sarpsborg skulle ta de målingene som viser at vi er på bunnen i det meste som måles i Norge på alvor, men da fikk jeg høre det fra AP-bystyret gett, sånnt var bare tull :"Ikke si også du har blitt smittet av målemanien Larsen!?" var det jeg fikk høre. Å måling er jo noe dritt, spesiellt de som viser at 80% av Sarpingene er mot bompenger.

At Afrikanske ledere heller vil ha handel enn hjelp bryr vi oss ikke om, for vi i AP har finni på noe lurt. Vi dytter de fattigste landa foran oss når det snakkes om handel : "MUL-landa kan handle nesten så mye de vil" sier vi, men dette er fattige land som knapt nok har noe å selge, og om de får det til og får noe å selge, så stenger vi de ute med en gang. Namibia, Botswana og Swaziland hadde f.eks.toll-og kvotefri markedsadgang for landbruksprodukter til Norge inntil de faktisk begynte å selge noe, da var det slutt. Vi bygde tollmurene enda høyere for å beskytte 20-30 tusen hobbybønder over det ganske land og DET er dyrt, dokumentavgiftdyrt. Vi bryr oss egentlig ikke om at tollmurene gjør maten dyrere for våre fem millioner innbyggere heller vi se. Vi ser handelskøene på Svinesund, men vi står han av, vi låkker øya ... Det skal nemmeli være dyrt i Norge, dvs : nesten alt skal være dyrt i Norge, for billige klær laget av flittige og underbetalte asiater synes vi er helt ok, men vi liker alså altså ikke bønder fra Afrika. Frp og Høire går inn for det u-landa ber om, leser vi i Bistand-aktuellt, de går inn for markedstilgang.  Frp vil fjerne taket på importen av lamme- og sauekjøtt fra Botswana, Namibia og Swaziland og mye annet, mens Høire vil gi alle u-land både tollfri -og kvotefri adgang til det norske markedet. Men NEI du, det vil ikke vi i Arbeiderpartiet ha noe av, for det er selvsagt vi i Arbeiderpartiet som vet best hvordan Afrikanere bør ordne seg, Afrikanerne vet det ihverfall ikke best sjøl!

Men nå begynner jeg å bli litt sliten av å måtte forsvare bilskatter, dokumentavgifter og tollmurene mot verdens fattige.Kanskje det er på tide at noen andre i parrti også kommer på banen. Frekksempel olføreren, det er snart valg og da må vi snakke om vår politikk, ikke det vi tror Høire og Frp står for, for det er vel ikke flaut å forsvare skyhøye dokumentavgifter og enorme tollmurer mot verdens aller, aller, aller fattigste? Har kommunen begynt å betale tilbake de ulovlige bøtene de har ilagt ærlige arbeidsfølk nede ved Thranes Cafe forresten? Må de presses? Politianmeldes?

Wednesday, January 02, 2013

I Sarpsborg sensurerer SA leserinnlegg, DETTE ble vistnok for sterk kost!!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg sensurerer SA leserinnlegg, DETTE ble vistnok for sterk kost!! Men SA lider jo for tiden under et ledelsesproblem. Ikke engang lokale lederartikler greier de å produsere.

"Vegvesenet forteller oss tydelig hva et sykkelfelt er : "Et sykkelfelt er et eget kjørefelt for sykkeltrafikk i kjørebanen. Det er skilt fra kjørebanen med en tydelig oppmerket hvit stiplet stripe." Det betyr at de som har blitt bøtelagt ved Thrane's Cafe de siste ukene, er bøtelagt på feil grunnlag og skal ha pengene sine tilbake, selvsagt med renter, for her er intet sykkelfelt. Det rare er at journalistene i SA, helt kritikkløst og helt uten å sjekke, har tatt kommunens parrti i denne saken. Journalistene har ikke gjort jobben sin. Journalistene har sviktet totalt. De har muligens ikke orket å gå fra Festiviteten og helt ned til Thrane's Cafe for å sjekke; det er jo et helt kvartal å gå, mange meter egentli, fæle greier. Det er vel snart bare fottograffa til SA som orker å lette ræva fra kontorstolen på Festiviteten? Jeg derimot, en helt vanlig mann fra Tindlund, har tatt meg tid til både å finne ut hva et sykkelfelt er og har sjekket ved Thrane's Cafe. Ved Thrane's Cafe er det som sagt ingen hvit stiplet linje, intet sykkelfelt.

Å sjekke sånnt og å følge opp avisoppslag om feks gapahuker, det kalles "Larsens metode" det se. Arbeiderparrti skal nemmeli ikke kødde med ærbesfølk, man skal ikke kødde med oss på gølve, man skal ikke kødde med oss i Rørsla. Bøteleggingen ser ut til å være en del av hatkampanjen Arbeiderpartiet fører mot ærlige ærbesfølk som jobber i sentrum og som kjører bil. Det er rart at AP så intenst misliker ærbesfølk at de gjør omtrent alt for å gjøre vanlige ærbesfølks hverdag vanskeligere, lengre og dyrere. Det er sønn på sånne pollitikkere syns nå jeg, og nå skal AP hevne seg på de private barnehagene åsså. De skal få mindre støtte enn kommunale barnehager fordi de private driver så bra og er så godt likt. Dette går selvsagt ut over onga i de private barnehagene, men sånnt bryr ikke Arbeiderpartiet seg om. Ongær!!? Hva er det lissåmm! AP driver med VIKTIGE ting de! Lurer på hva EFTA-domstolen sier til sånn forskjellsbehandling jeg? At Arbeiderpartiet synes at forskjellsbehandling er bra politikk og helt ok, det vet vi fra tidligere saker.

Og sånn på tampen. Det ser ut til at kommunen har satt opp trafikkregelplakater på veggen til Thrane's Cafe. Det er ikke opp til hvermannsen å gjøre det se, for det er ikke lovlig det se. Hvis alle gjorde sånn, åssen skulle det blitt rundtomkring da æ månntro? Tror de politiske pappirfløttærne åppi Rådhuset at de er finere enn oss på gølve? Tror de politiske nettverksbyggerra at de er heva over loven lissåmm? Jeg la forøvrig merke til at mens bilkjørebanen langs 109 var måka for snø og is heromdagen, så var det livsfarlige sykkelfeltet fullt av snø. Gidder ikke AP å følle åpp? Til journallista : Bruk Larsens metode!"

Sunday, June 17, 2012

Skoda Superb. Ingen Superb kvalitet akkurat!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg selges Skoda Supeb og det samme gjøres det i Fredrikstad. Denne videoen viser hvor dårlig kvalitet det er på disse bilene. De går i oppløsning INNENIFRA!

Amazon Associates